Programmas

Programmas

Šeit apskatāmas mūsu piedāvātās izglītības programmas. Par iespējām individuāli pieteikties kursiem sekojiet Aktualitāšu sadaļā. Lai  organizētu pedagogu profesionālās pilnveides kursus Jūsu pilsētā vai novadā, sazinieties ar mums, meklējot kontaktus sadaļā.

Pilsoniskā izglītība

Jaunums

Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās atbildības stiprināšanai (36 h)

Programma veidota jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās atbildības stiprināšanai un  paaugstinās programmas dalībnieku kompetences demokrātisko vērtību, pilsoniskās līdzdalības, starpkultūru dialoga un integrācijas jautājumu īstenošanai  audzināšanas darbībā.   Dalībnieki apgūs kritiskās domāšanas metodiskās pieejas pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru izglītības  aktivitāšu īstenošanai skolās un vietējās kopienās.

Lasīt tālāk

Vērtībizglītība

Jaunums

Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā (36 h)

Programmas ietvaros piedāvājam pedagogiem pilnveidot profesionālo kompetenci vērtībizglītības integrēšanā mācību un audzināšanas darbā, vērtībizglītības integrēšanā klases audzināšanas darbā, mācību procesā un skolvadībā, lai veidotu izglītojamiem vērtībās balstītas 21. gadsimta kompetences.

Lasīt tālāk

Kritiskā domāšana

Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā (36 h)

Programmas ietvaros piedāvājam pedagogiem pilnveidot  kritiskās domāšanas (KD) iespēju izmantošanu mācību un audzināšanas procesā, lai veidotu izglītojamiem 21. gadsimta kompetences, sekmētu sabiedrības daudzveidības izpratni un saliedētas sabiedrības veidošanos.

Lasīt tālāk

Globālā / attīstības izglītība

Jauniešu kompetenču pilnveide efektīvai dzīvei mūsdienu pasaulē (24 h)
Dalībnieki gūs izpratni par globālās izglītības (GI) aktualitāti un satura pamatjautājumiem: globalizācija, ilgtspējīga attīstība, savstarpējā mijiedarbība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, informēts, aktīvs un atbildīgs pilsonis u. c.

Lasīt tālāk

Psiholoģija

Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam (24 h)
Programma piedāvā tēmas par mūsdienīgu saskarsmi, efektīvu komunikāciju un komandas darba principiem, stresu un izdegšanas sindromu, konfliktu veidošanās cēloņiem un attīstību, par kognitīvajiem pieņēmumiem attiecībā uz domāšanas paradumiem.

Lasīt tālāk

Starpkultūru izglītība

Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss (36 h)

Programma piedāvā interaktīvā veidā iepazīties, kā īstenot daudzkultūru izglītību skolās, veicināt starpkultūru dialogu drošā un pozitīvā saskarsmes vidē, kā stiprināt nacionālo identitāti, pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, kā sadarboties ar vietējo sabiedrību, lai veidotu atbalsta mehānismus imigrantu iekļaušanai kopienu dzīvē.

Lasīt tālāk