Programmas

Psiholoģija

Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam (24 h)
Programma piedāvā tēmas par mūsdienīgu saskarsmi, efektīvu komunikāciju un komandas darba principiem, stresu un izdegšanas sindromu, konfliktu veidošanās cēloņiem un attīstību, par kognitīvajiem pieņēmumiem attiecībā uz domāšanas paradumiem. Tā ir veidota, lai praktiski apgūtu paņēmienus domāšanas un uzvedības vadīšanai, emocionālās inteliģences attīstīšanai, cieņpilnas saskarsmes, komandas darba un konfliktu risināšanai, kas pilnveido pedagogu personību un uzlabo profesionālo darbību ikdienā. Pedagoga darba kvalitāti nosaka pedagoga profesionālā kompetence, kā arī personības kapacitāte un spēja arvien paplašināt izpratnes un pieņemšanas robežas, elastīga uztvere un uzvedība, kas padara ikdienas saskarsmi ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem vairāk profesionālu. Programmas dalībniekiem būs iespēja iegūt un izmēģināt praktiskas pašanalīzes, resursu apzināšanas un izmantošanas tehnikas, ikdienas situāciju analīzes un saskarsmes iemaņas, relaksācijas tehnikas, emociju vadīšana u.c. metodes turpmākai izmantošanai dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Izdegšanas sindroms un stresa pārvaldīšana (18h)
Tikai pozitīvi noskaņots, atpūties, aktīvs un radošs cilvēks spēj veidot savu dzīvi un realizēt profesionālo darbību kvalitatīvi un pilnvērtīgi. Valsts pamatizglītības standarts, kā vienu no galvenajiem mērķiem, paredz veicināt izglītojamā harmoniskas personības veidošanos un attīstību, kā arī nodrošināt ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm. Izglītības darbinieki ikdienā saskaras ar problēmsituācijām, prasībām un atbildību, kas ne vienmēr ir atbilstoša spējām tās uzņemties un realizēt. Ikdienas darba slodzes un dzīves pieaugošo izglītošanās prasību dēļ, skolas darbinieki reti vērš uzmanību paši sev, savai personībai un dzīves kvalitātes izvērtēšanai, kas, īpaši mācību gada beigās, ved pie spēku izsīkuma un „izdegšanas”. Tāpēc ir svarīgi parādīt pedagogiem gan saikni starp viņu pašsajūtu, pašpārliecinātību un profesionālo veiksmi, kā arī skolas un personīgo resursu izmatošanas iespējām personīgās un profesionālās dzīves kvalitātes uzlabošanai. Kursu laikā dalībniekiem tiks veidota izpratne par stresa un izdegšanas saikni, attīstības posmiem, pazīmēm un simptomiem, attīstīta pašanalīzes prasme un spēja pilnveidot savu personību, kā arī gūtas iemaņas, kā efektīvi izvairīties un novērst stresu un „izdegšanu”.

Konfliktu risināšana (12 h)
Pedagoga darba kvalitāti nosaka pedagoga profesionālā kompetence, kā arī personības kapacitāte un spēja arvien paplašināt izpratnes un pieņemšanas robežas, elastīga uztvere un uzvedība, kas padara ikdienas saskarsmi ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem vairāk profesionālu. Līdz ar to konfliktu risināšanas prasmju attīstīšanai ir nozīmīga loma personības kompetences pilnveidošanā. Kursu laikā veidosies dalībnieku izpratne par saskarsmes veidošanu, konfliktu cēloņiem un emocionālajām reakcijām, par uzvedības mērķu saistību ar konfliktiem un iespējām konfliktu mazināšanā, pilnveidosies konfliktu identificēšanas un risināšanas prasmes, rastas iespējas lietot un vingrināt gūtās prasmes un iemaņas. Programma veidota balstoties uz pieredzi konsultēšanas un skolu psihologu darbā un jaunākajām atziņām pedagoģijā un psiholoģijā.

Pozitīvā domāšana (12 h)
Tālākizglītības programma būs labs palīgs skolotāju pašpilnveides kompetences attīstīšanā, jo profesionālu skolotāju darbību raksturo personības līdzsvarotība, spēja pielāgoties pārmaiņām, kā arī spēja pieņemt atšķirīgo. Pedagogam vienmēr aktuāla ir arī sevis pašanalīze - lai spētu apzināt savus ne pārāk veiksmīgos, bieži arī disfunkcionālos paradumus gan uzvedībā, gan domāšanā. Pozitīvās domāšanas jēdziens nav tikai tas, kā cilvēks domā par apkārtējo pasauli, bet arī tas, kā viņš spēj apzināt un izvirzīt savus mērķus, attīstīt savus resursus un veidot harmoniskāku saskarsmes procesu ar apkārtējiem cilvēkiem – skolēniem, vecākiem, kolēģiem, administrāciju.