Medijpratība skolām

Medijpratība skolām

2019.gada augusts - 2020.gada decembris

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2019. gada augusta līdz 2020. gada decembrim īsteno projektu “Medijpratība skolām” (Media literacy for schools) Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība.

Izglītības attīstības centrs (IAC) piedāvā pedagogiem apgūt profesionālās pilnveides programmas par medijpratību un kritisko domāšanu. Programmu apguve notiek ASV vēstniecības Latvijā finansēta projekta “Medijpratība skolām” ietvaros. Interesentiem ir iespēja pieteikties līdzdalībai 6h vai 24h programmā. Vairāk par projektu un pieteikšanos lasiet raksta turpinājumā.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sagatavojot pedagogus medijpratības integrēšanai mācību un audzināšanas darbā un veicinot jauniešu medijpratību. Projekta ietvaros izstrādātas divas kursu programmas “Medijpratība mācību un audzināšanas darbā. Ievadkurss.” 6h apjomā un “Medijpratība mācību un audzināšanas darbā. Padziļinātais kurss.” 24h apjomā. Programmas satura tēmas ir kritiskās domāšanas un medijpratības aktualitāte, kritiskā domāšana un medijpratība kompetenču pieejā balstītā mācību saturā, fakti un viedokļi, mediju satura vērtēšana un veidošana, mediji un vērtības u.c. Nodarbības notiek interaktīvā veidā un ir adaptējamas darbam ar dažādu vecumposmu skolēniem. Interesentus aicinām sekot informācijai par tuvākajiem kursu datumiem IAC mājas lapā www.iac.edu.lv vai Fecebook kontā. Par iespējām izveidot kursu grupu Jūsu skolā vai pašvaldībā, sazinieties ar IAC, zvanot 67503730 vai rakstot iac@latnet.lv.

***********************

Projekta “Medijpratība skolām” rezultāti

No  2019. gada augusta līdz 2021. gada martam Izglītības attīstības centrs (IAC) īstenoja projektu “Medijpratība skolām”. Projekta īstenošanas laikā izstrādāta un īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Medijpratība mācību un audzināšanas darbā”.  Programma sagatavota divos līmeņos - īsā 6 h programma un padziļinātā  24 h programma. Īsajā programmā  tika  iekļauti medijpratības pamatjautājumi un tēmas aktualitātes pamatojums. 24 stundu programmā iekļautas pieejas kritiskai mediju satura analīzei, manipulēšanas tehniku atpazīšanai, atbildīgai sava mediju satura veidošanai un citām tēmas, kas  veicināja medijpratības integrēšanu jaunajā izglītības saturā.  Kopumā programmu apguva 422 pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji un jaunatnes darba organizatori. Programma tika aprobēta un izmantota darbā ar skolēniem, kolēģiem un sabiedrības pārstāvjiem 90 Latvijas skolās, sasniedzot vairāk kā 12 000 skolēnus, 2400 izglītības darbiniekus un 1200 sabiedrības pārstāvjus.

Skolās, kurās projekta gaitā  programma  izmēģināta ir notikusi tās integrēšana jaunajā izglītības saturā. Vairākās skolās  izveidotas skolotāju sadarbības komandas, lai medijpratību  plānveidīgi īstenotu mācību un audzināšanas darbā. Skolotāji programmu izmantojuši darbā ar dažādu vecumposmu skolēniem, veikuši programmas adaptēšanu dažādos mācību priekšmetos. Skolotāji semināros norādījuši, ka interaktīvā un darbībā balstītā metodika tiks  izmantota arī nākotnē, uzdevumus papildinot ar aktuālu saturu. Vairākās skolās aktivitātes izmantotas karjeras izglītībā, jauniešiem rosinot interesi par žurnālistiku un sabiedriskajām attiecībām. Skolās izveidotas skolēnu interešu  grupas un žurnālistu pulciņi, programmā skartā tematika izmantota arī debašu kustībā. Vairāki programmas dalībnieki apgūtās idejas izmanto savu pētniecības darbu izstrādē. IAC eksperti projekta pieredzi izmantos turpmāko programmu un projektu plānošanā. Vairāk nekā 100 programmas dalībnieki ir no skolām Latvijas austrumu pierobežā (Daugavpils, Viļaka, Varakļāni, Alūksne u.c.), kur medijpratība ir īpaši nozīmīga, lai stiprinātu noturību pret Krievijas mediju telpas propagandu un dezinformāciju.

Balstoties uz projektā gūto pieredzi, IAC projekta komanda turpinās atbalsta mācību materiālu izstrādi kompetenču pieejā balstīta satura ieviešanai Latvijas skolām, kā arī  tiks pārskatīta pieeja un sagatavoti uzdevumu piemēri darbam klasēs attālinātā mācību procesā. IAC eksperti izstrādās  attālinātu pedagogu medijpratības  tālāizglītības kursu piedāvājumu.

Foto no semināriem 2020. un 2021. gadā

***********************

Programmas piedāvājums tapis, apzinoties medijpratības pieaugošo nozīmi sabiedrībā un īpaši jauniešu izglītībā. RSU komunikācijas fakultātes profesore Anda Rožukalne uzsver: “Medijpratība nav automātiski apgūstama. Tā ir aktīvi un nepārtraukti pilnveidojama prasme. (...) Latvijā medijpratības jomā vispirms ir nepieciešams apmācīt tos, kuri mācīs bērnus” (LV portāls 15.01.2019.). Jaunās IAC programmas fokusā ir pedagogu kompetences stiprināšana informācijas kritiskā analīzē un vērtēšanā, metodisko iespēju demonstrēšana, kā iekļaut medijpratības jautājumus dažādu priekšmetu saturā, interešu izglītībā, audzināšanas darbā un projektu pasākumos. Pedagogu loma sabiedrības medijpratības līmeņa paaugstināšanā ir īpaši būtiska arī tādēļ, ka caur skolēniem tiek sasniegtas viņu ģimenes, vecāki un tādā veidā interese par prasmīgu mediju lietošanu tiek aktualizēta plašākā sabiedrībā.

Pirms jaunā mācību gada sākuma, 29.augustā programmu apguva pirmā pedagogu grupa. Pasākumā piedalījās ASV vēstniecības pārstāves Shannon Ritchie, Rebecca Satterfield un Inga Grīnfelde. Preses atašeja Shannon Ritchie akcentēja mediju telpas izmaiņas un mediju lomas pieaugumu mūsdienās, kas nesis līdzi nepieciešamību būt gudriem un prasmīgiem mediju lietotājiem. Nodarbību turpinājumā pedagogi iepazinās ar medijpratības vietu jaunajā izglītības saturā, pētījumiem par sabiedrības un jauniešu medijpratības līmeni, kā arī darbojās praktiski, veicot medijpratības uzdevumus un analizējot to pielietošanas iespējas skolā un klasē. Semināra izvērtējumos dalībnieki uzsvēra šādus ieguvumus – praktiski piemēri, interesanti uzdevumi; idejas audzināšanas stundām, sarunām ar skolēniem un viņu vecākiem; bija ļoti interesanti un domāt rosinoši –ieteikšu citiem; izdales materiāli atvieglos manu ikdienu; daudzpusīgas metodes, kas piemērojamas jebkuram mācību priekšmetam; medijpratības aktualitāte ir neapšaubāma.

Foto no semināra šeit.

2018. un 2019.gadā IAC īstenoja ASV vēstniecības finansētus projektus “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” un “Medijpratības meistarklases pedagogiem”. Vairāk par rezultātiem lasiet šeit. Abu projektu īstenošana apliecināja augsto pedagogu ieinteresētību un motivāciju medijpratības jautājumu apguvē. Tādēļ IAC ir gandarīts par iespēju turpināt šo aktuālo darba virzienu.