Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)

Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)

2020. gada aprīlis - oktobris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gada aprīlī  uzsāk īstenot projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI), projektu (Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.

 Noslēdzies IAC projekts “Izzini, dari, ietekmē!”

Ar trīs reģionālajiem semināriem, noslēguma semināru un projekta izdevuma “Izdari!” prezentāciju oktobrī noslēdzies IAC īstenotais projekts “Izzini, dari, ietekmē!”. Kopā ar divpadsmit vietējo kopienu komandām priecājamies par labi paveiktu darbu. Projektā paveiktais ne tikai nesis un vēl nesīs reālus dzīves kvalitātes uzlabojumus projekta dalībnieku dzīvesvietās, bet arī nostiprinājis dalībniekos pārliecību par saviem spēkiem ietekmēt vietējās norises arī turpmāk. vairāk 

**************** 

2020. gada oktobrī   projektā “Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)” noslēdzas IAC komandas   aktīvais darbs ar 12 Latvijas  vietējo kopienu komandām. Projekta pieredze apkopota izdevumā “Izdari!”

Izdari vaks 301

Izdevums piedāvā projektā izstrādātu 6 soļu metodiku sabiedrības līdzdalības veicināšanai un piemērus, kā sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību  tādu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi.

Izdevums adresēts aktīviem kopienu iedzīvotajiem, NVO darbiniekiem, izglītības iestādēm.

**************** 

Projekta “IzDarI” pilsoniskās līdzdalības prakses

2020. gada septembris un oktobris projekta  „Izzini, dari, ietekmē (IzDarI)”  komandai un 12 kopienu komandām ir bijis darbīgs un ražīgs. Projektā iesaistītās kopienu komandas šajā laikā posmā īpaši stiprināja pilsoniskās līdzdalības prasmes savās kopienās, izmantojot projekta vasaras skolā apgūtās pilsoniskās izglītības programmu “Izzini, dari, ietekmē!”. Komandas kopā ar saviem atbalstītājiem uz vietām apzināja problēmas un praksē izstrādāja risinājumus vietējo kopienu dzīves uzlabošanai.

Pilsoniskās līdzdalības prakses izpētes un līdzdalības praktizēšana uz vietām.

Septembrī un oktobrī  projektā iesaistīto komandu jaunieši un pieaugušie aktīvi debatēja par to, kā pašvaldībās notiek varas un iedzīvotāju sadarbība, cik tā ir efektīva, cik gatavi pilsoniskajai iesaistei ir seniori, jaunieši, kā veicināt paaudžu sadarbību, kādi faktori palielina vietas pievilcību un iedzīvotāju vēlmi un spēju iesaistīties savas kopienas dzīves uzlabošanā. Dalībnieki saskatīja aktuālās problēmas un meklēja risinājumus: kā ierīkot āra sporta laukumu skolas tuvumā; kā ierīkot atklāto peldētavu; kā rast iespēju iegādāties dzeramā ūdens lietošanas iekārtu; kā uzstādīt dienvidu puses kabinetos gaisa kondicionierus; kā izveidot vienotu digitālo platformu jauniešiem, kurā apkopot pieejamo informāciju par brīvā laika pavadīšanas iespējām; kā izstrādāt vienošanos ar atbildīgajām amatpersonām par stadiona izmantošanas noteikumiem ārpus skolas darba laika; kā saglabāt novada vēsturiskās liecības; kā iekārtot  telpu, kur var pavadīt brīvo laiku; kā izveidot skolas radio;  basketbola laukuma vecā seguma demontāža un jauna seguma izveidošana; dažādu  pieredžu apkopošana un ierosinājumu izstrādāšana teritorijas labiekārtošanai; parka atjaunošana, sadarbojoties iedzīvotājiem un pašvaldībai.

Oktobra vidū tika organizēti trīs reģionālie semināri.  9. oktobrī Gulbenē, 15. oktobrī Liepājā un  16. oktobrī Rīgā pulcējās  četru ģeogrāfiski tuvāko kopienu komandas. Katra komanda iepazīstināja ar pieredzi politikas iniciatīvu izstrādē vietējās kopienās un informēja par iniciatīvu izstrādes procesu, rezultātiem, komandu iekšējo sadarbību un sadarbību starp NVO un publiskā sektora pārstāvjiem, analizēja paveiktā ietekmi un ilgtspēju.

FOTO galerija no  pilsoniskās līdzdalības praksēm un reģionālajiem semināriem

****************

Vasaras skola “Izzini, dari, ietekmē” !

No 2020. gada 17. augusta līdz 19. augustam LU Konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki”  projekta  “Izzini, dari, ietekmē” 12 komandu dalībnieki tikās Vasaras skolā, lai radošā gaisotnē gūtu ierosmes pilsoniskās līdzdalības veicināšanai vietējās kopienās.

Vasaras skolas FOTO galerija šeit!

Vasaras skola pulcināja dalībniekus ar dažādu pieredzi - kopā darbojās dažādu paaudžu dalībnieki, jaunatnes darba organizatori, vietējo NVO darbinieki, aktīvi kopienu pārstāvji un skolotāji. Vairāk 

****************

Mācīties darot

Pēc projekta “Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI) ievadsemināra 2020. gada 16. jūnijā 12 kopienu komandas no visiem Latvijas reģioniem uzsākušas pilsoniskās līdzdalības prakses izpēti savās dzīvesvietās. Augustā komandas tiksies Vasaras skolā, lai dalītos pieredzē, apgūtu jaunas iemaņas un stiprinātos pārliecībā par spēju ietekmēt sabiedriskos un politiskos procesus.

Būtisks demokrātijas elements ir iedzīvotāju griba un spēja iesaistīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi. Pēdējos gados Latvijas iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte pieaug, īpaši tādās formās kā sociālo tīklu izmantošana viedokļa paušanai un pilsoniskās iesaistes mobilizēšanai, apkaimju iniciatīvas, e-demokrātijas risinājumi un tml. Tomēr kopumā pilsoniskās aktivitātes līmenis sabiedrībā joprojām ir nepietiekams. Pilsoniskās līdzdalības indekss Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropā.[1] Viens no risinājumiem, lai panāktu progresu sabiedrības līdzdalības jomā, ir  radīt iespējas zināšanu un praktiskas darbošanās sinerģijām. LU docents Valts Kalniņš akcentē: “Pilsoniskās atbildības veidošanā būtiska ir aktīvās līdzdalības pieeja. Lai cilvēki apgūtu kompetences un izpratni par sabiedriskajiem procesiem, viņiem ir sabiedriski jādarbojas. (…) Politika ir kolektīva darbība. Lai kaut ko panāktu ir jāatrod domubiedri, sekotāji, citi cilvēki, ir jāiesaistās politiskajā procesā. Līdzdarbojoties rodas izpratne un kompetence kā un ko var panākt.”[2] IAC projektā IzDarI izvēlēta tieši šāda - zināšanās balstīta un uz praktiskas pieredzes iegūšanu orientēta pieeja. Projekts paredz gan mācīšanos, gan esošās līdzdalības prakses izpēti, gan iesaistīšanos reālās pilsoniskās iniciatīvās. Projektā piedalās 12 komandas no dažādiem Latvijas novadiem – Alūksnes, Baltinavas, Gulbenes, Ilūkstes, Liepājas, Līvāniem, Ogres, Pededzes, Preiļiem, Saldus, Ventspils. Katras komandas kodolu veido izglītības iestādes pārstāvji (skolēni, pedagogi), bet komandās līdzdarbojas citi aktīvi kopienu cilvēki. Vairāk 

****************

Projekta „Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)” IEVADSEMINĀRS

2020. gada 16. jūnijā NVO nama zālē, Ieriķu ielā 43a, Rīgā notika projekta dalībnieku  vienas dienas ievadseminārs. Seminārā piedalījās projekta 12 komandu pārstāvji  - 24 dalībnieki satikās ar projekta komandu un projekta ekspertiem, lai pārrunātu  projekta norisi klātienē, izzinātu iesaistīto kopienu paveikto un precizētu katras kopienas specifiskās vajadzības un sniegtu ievadu programmas “Izzini, dari, ietekmē!” satura jautājumos.

 20200616 11192320200616 11271420200616 12045320200616 114036

20200616 120551

****************

Noslēdzies skolu konkurss līdzdalībai projektā 

Esam gandarīti par izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību savās skolās un kopienās aktualizēt jautājumus, kas saistīti ar demokrātijas vērtību izpratni, pilsonisko līdzdalību un starpkultūru dialogu.
Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku!

Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 12 izglītības iestāžu veidotas komandas:

Baltinavas vidusskola
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Gulbenes 2. vidusskola
Ilūkstes Raiņa vidusskola
Jaunogres vidusskola
Liepājas Liedaga vidusskola
Liepājas Raiņa 6. vidusskola
Līvānu 1. vidusskola
Pededzes pamatskola
Preiļu 2. vidusskola
Saldus pamatskola
Ventspils 4. vidusskola

Skolu komandās darbosies pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji, skolēni, jaunatnes darba organizatori, aktīvi seniori.

***************

Aicinām skolas pieteikties līdzdalībai projektā!

2020.gada aprīlī Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāk īstenot skolu projektu “IzDarI” (“Izzini, dari, ietekmē!”). Projekts adresēts aktīviem kopienu cilvēkiem, lai sniegtu atbalstu piederības un sadarbības vērtību stiprināšanai vietējā sabiedrībā.  

Pieteikšanās līdz 28.aprīlim. Pieteikšanās anketa.

Vīrusa izraisītā krīze ne tikai mainījusi mūsu ikdienas dzīvi un ieradumus, sabremezējusi ekonomiku un pārrakstījusisabiedrības dienaskārtību, bet arī likusi pārvērtēt izpratni par drošību, demokrātiju, kolektīvo atbildību, dažādu grupu solidaritāti un vietējo kopienu iespējām līdzdarboties šo vērtību stiprināšanā. Tādēļ projekta komanda aicina iesaistīties, lai kopā savu redzējumu un varēšanu padarītu vēl jaudīgāku.

Projektā aicinātas piedalīties skolu veidotas komandas piecu cilvēku sastāvā. Komandās lūdzam apvienoties aktīvos kopienu iedzīvotājus - 2 skolēnus un 3 pieaugušos (skolotājus, jaunatnes darba organizatorus, seniorus u.c.). Projekta ietvaros paredzēti izglītojoši semināri, vasaras skola (17.-19.augusts), kā arī daudzveidīgas praktiskas darbības aktivitātes. Projekta satura jautājumi saistīti ar kritisko domāšanu, tiesību un pienākumu izpratni demokrātiskā valstī, pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru saskarsmes tēmām, valstiskuma vērtības un piederības sajūtas stiprināšanu.

Skolu pieteikumus līdz 28.aprīlim lūdzam sūtīt uz iac@latnet.lv. Pieteikuma anketa pieejama šeit. Papildus informācija pa telefonu 67503730 vai e-pastu iac@latnet.lv

****************

Vairāk par projektu:

Projekta mērķis ir sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.

Projekta norises laiks no 2020.gada 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

Projekta aktivitātes:

  • Mērķgrupas izveide un sadarbība
  • Pilsoniskās līdzdalības programmas “Izzini, dari, ietekmē!” izstrāde
  • Ievadseminārs
  • Vasaras skola
  • Pilsoniskās līdzdalības prakses
  • Reģionālie semināri
  • Publicitāte

Projektu finansē Latvijas valsts “NVO fonda” programmas ietvaros.