Projekta “Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā” rezultāti

Projekta “Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā” rezultāti

10/11/2020 / Ievietoja: Iveta Vērse, IAC

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gadā  no februāra līdz  novembrim īstenoja projektu “Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā”, lai veicinātu sabiedrības integrāciju Rīgā, īstenojot starpkultūru izglītības pasākumus, kas vērsti uz etniskās saskaņas un iecietības vērtību stiprināšanu starp cilvēkiem ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko mantojumu. Projekta aktualitāti apliecina fakts, ka ir augoša sabiedrības dažādība ir realitāte Latvijā. Arī Rīgas  skolās mācās aizvien vairāk skolēnu, kuri pārstāv dažādas tautības, rases un kultūras un kuriem ir atšķirīga reliģiskā piederība.

Projektā iesaistījās vairāk nekā 40 dalībnieki – skolotāji un skolu administrācijas pārstāvji no Rīgas izglītības iestādēm, kuras īsteno latviešu un mazākumtautību izglītības programmas. Tie bija dažādu mācību priekšmetu skolotāji, pedagogi, kas īsteno interešu izglītību, internāta skolotāji, skolotāju palīgi, pagarinātās grupas skolotāji, karjeras konsultanti un starptautisko projektu vadītāji. Projektā iesaistītajiem ir atšķirīga pieredze darbā ar jauniebraucējiem. Daļa skolotāju jau strādā ar audzēkņiem, kuru ģimenes ieradušās Latvijā no citām valstīm, kā arī ar reemigrantu bērniem. Citiem šādas pieredzes nav vai tā ir neliela. Tāpēc īpaši noderīgas bija profesionālas diskusijas un pieredzes apmaiņa par darbu daudzkultūru klasēs.

Galvenās projekta aktivitātes bija:

1) Projektā iesaistītie dalībnieki apguva 24 stundu starpkultūru mācību programmu “Etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga sekmēšana skolā”. Programmā tika iekļauti šādi temati: dažādības dimensijas; dažādība izglītībā, aktuālā situācija Rīgā, pedagogu loma; globalizācijas un migrācijas procesu ietekme uz norisēm izglītībā; starpkultūru saskarsme starp indivīdiem ar atšķirīgu etnisko, kultūras, reliģisko, lingvistisko pamatu; stereotipi; pedagoģiskās stratēģijas un kritiskās domāšanas instrumenti etniskās saskaņas un dialoga sekmēšanai daudzkultūru klasēs; kopīgu valstisko vērtību izpratnes veicināšana; digitālo rīku un resursu iespējas dažādības vadībā; dažādība un kompetenču pieeja izglītībā u. c.  

2) Programmas materiālus dalībnieki adaptēja skolu praksē darbā ar skolēniem, vecākiem, kolēģiem. Dalībnieki dalījās pieredzē par darbu daudzkultūru klasēs.

3) IAC eksperti  sagatavoja projekta izdevums “3 soļi pretī dažādībai tavā klasē” http://www.iac.edu.lv/izdevumi-un-petijumi/izdevumi/new-publication-page-12/. Šis ir atbalsta materiāls pedagogiem, kuri strādā daudzkultūru klasēs. Izdevumā apkopota projekta dalībnieku pieredze un idejas. Materiāls strukturēts trīs daļās. Pirmais solis – “Apzināties” – sniedz ieteikumus, kā apzināties dažādību kā realitāti un sagatavoties citu kultūru skolēnu uzņemšanai. Otrais solis – “Uzņemt” – piedāvā praktiskus ieteikumus, kā integrēt dažādības dimensiju savā ikdienas darbā klasē. Trešais solis – “Svinēt” – aicina uztvert dažādību kā resursu, lai mācību un audzināšanas procesu padarītu interesantu un daudzveidīgu.

4) IAC projekta komanda noslēguma seminārā š.g.  5. novembrī kopā ar iesaitētajām pusēm izvērtēja projekta rezultātus un prezentēja projekta informatīvo izdevumu  un plānoja projekta rezultātu izmantošanu turpmāk.

Projekta dalībnieku secinājumi projekta noslēgumā:

  • Piedāvātās tēmas rezonē praktiski visos mācību priekšmetos, jau šobrīd rosina domāt, kā par to runāšu, atsākoties mācību procesam sociālajās zinībās, literatūras un valodas stundās.
  • Aizdomājos, ka daudzveidībai ir tik daudzas dimensijas, parasti runājam tikai par etnisko.
  • Padziļināju izpratni par stereotipiem, arī savējiem.
  • Lika aizdomāties, kā etniskās un reliģiskās atšķirības ietekmē skolēnu iejušanos klases kolektīvā.
  • Paldies par resursiem un, ka būs iespēja elektroniski saņemt materiālus.