Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai

Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai

2020. gada augusts - 2021. gada jūnijs

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2020. gada augusta līdz 2021. gada jūnijam īsteno projektu “Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai” (“Tools in Media education for Schools and Society”).  Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sagatavojot pedagogus medijpratības integrēšanai mācību un audzināšanas darbā un veicinot jauniešu medijpratību. Projekta ietvaros tiek izstrādāta 36 h pedagogu profesionālās pilnveides programma “Ceļvedis medijpratībā”.

 

24/05/2021

Noslēgusies programmas “Ceļvedis medijpratībā apguve”

Kā ieviesta programma

2021. gada maijā noslēgusies pedagogu tālākizglītības programmas “Ceļvedis medijpratībā” apguve un aprobācija. Programma tika sagatavota, balstoties uz aktuālajām vajadzībām gan sabiedrībā kopumā, gan arī izglītības jomā ar mērķi paaugstināt jauniešu, pedagogu un plašākas sabiedrības spēju orientēties informācijas telpā, atpazīt maldinošu informāciju, vienlaicīgi ievērojot runas brīvību un atbildīgu mediju lietošanu.

Programma izstrādāta kā atbalsts pedagogiem gan darbam klasēs ar dažādu vecumu, zināšanu un prasmju skolēniem, gan arī darbam ar citiem pedagogiem profesionālās pilnveides pasākumos un  ar skolēnu vecākiem un plašāku sabiedrību.

Lai stiprinātu pedagogu profesionālo kompetenci, programmu uzsākot, tika izvērtēta medijpratības vieta pilnveidotajā kompetenču pieejā balstītajā izglītības saturā izglītības standartos un programmās un  sniegts ieskats pētījumu rezultātos par sabiedrības medijpratību un mediju lietošanas ieradumiem.  

Vairāk   

********************

Programma “Ceļvedis medijpratībā” finiša taisnē

Aprīļa beigās un maija sākumā ar četriem reģionālajiem semināriem noslēgsies IAC projekts “Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai”.

Vairāk nekā 100 pedagogi no 40 izglītības iestādēm visos Latvijas reģionos mācību gada laikā apguvuši 36h profesionālās pilnveides programmu “Ceļvedis medijpratībā”.  Projekta dalībnieki savās klasēs izmēģinājuši programmas četru moduļu materiālus un snieguši atgriezenisko saiti par programmas adaptēšanas iespējām darbam ar dažādu vecumposmu skolēniem, kā arī skolēniem ar atšķirīgu iepriekšējās sagatavotības līmeni. Reģionālajos noslēguma semināros programmas dalībnieki kopā ar savu novadu izglītības ekspertiem izvērtēs projekta rezultātus un plānos tālākās sadarbības iespējas. Drīzumā programmas pilnveidotā redakcija tiks piedāvātā pašvaldību izglītības pārvaldēm, skolu kolektīviem un individuāliem interesentiem.

Medijpratības un kritiskās domāšanas programma “Ceļvedis medijpratībā” noderēs:

  • darbam ar skolēniem no 1. līdz 12.klasei, kā arī profesionālas ievirzes mācību iestādēs,
  • izmantošanai klases audzinātāja stundās, mācību priekšmetu stundās, interešu izglītības nodarbībās un citās izglītības darba formās (debatēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, žurnālistikas pulciņā, jaunsardzes nodarbībās u.c.),
  • metodiskam un saturiskam atbalstam skolotājiem kompetenču pieejas iedzīvināšanai un mācību procesa dažādošanai,
  • sadarbībai ar vecākiem (vecāku sapulcēs, interešu klubos un ģimenei kopā veicamos mācību uzdevumos),
  • programma ietver mācību aktivitāšu aprakstus “soli pa solim”, darba lapas, uzdevumus ar spēļu elementiem, grafisko organizētāju izmantošanu, krustvārdu mīklas, testus, darbu ar attēliem un citiem vizuālās informācijas elementiem, saites uz papildus resursiem tēmā.

***************

Medijpratības integrēšana mācību un audzināšanas procesā

Tiek turpināta programmas “Ceļvedis medijpratībā”  integrēšana mācību saturā, klases audzināšanas stundās un darbā ar citiem pedagogiem metodiskajās apvienībās, mācību jomu sanāksmēs un pedagogu sadarbības grupās. Programmas dalībnieki aktīvi sniedz atgriezenisko saiti projekta komandai par programmas satura un metodikas izmantošanu. Pēc katra moduļa materiālu izmēģināšanas notiek attālinātas tikšanās  ar programmas autoriem un pārējiem dalībniekiem, lai dalītos pieredzē un vērtētu iespējas medijpratības stiprināšanai.

Līdz 2021. marta sākumam projektā aktīvi strādāts ar trīs moduļiem: skolotāju moduli un diviem skolēnu moduļiem – medijpratības ievadu un moduli padziļinātai medijpratības apguvei. Skolotāju modulī īpaša uzmanība pievērsta medijpratības klātesamībai pilnveidotajā kompetenču pieejā balstītajā mācību saturā, kā arī dažādiem metodiskiem paņēmieniem efektīvai satura apguvei. Skolēnu moduļos piedāvāti diferencēti mācību uzdevumi dažādiem skolēnu vecumposmiem un izpratnes līmeņiem. Vairāk. Foto

***************

Uzsākta programmas “Ceļvedis medijpratībā” aprobācija skolās

IAC ekspertes Daina Zelmene un Ingūna Irbīte izstrādājušas  pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Ceļvedis medijpratībā”, kura piedāvā atbalstu skolotājiem jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā  kritiskajā domāšanā un medijpratībā. Programma sastāv no četriem moduļiem, kuri aptver plašu mērķadresātu loku – pedagogus, skolēnus ar dažādiem zināšanu līmeņiem, kā arī plašāku sabiedrību, tajā skaitā skolēnu vecākus un ģimenes.

Kopš 2020. gada oktobra programmu apgūst vairāk kā 100 izglītības jomas profesionāļi no dažādiem Latvijas reģioniem un dažāda profila izglītības iestādēm. Programmas apguve notiek skolotāju semināros un  aprobācijas aktivitātēs uz vietām, kombinējot klātienes un neklātienes darba formas. Vairāk

***************

Aicinām pedagogus pieteikties jaunā programmā “Ceļvedis medijpratībā”!

Izglītības attīstības centrs  (IAC) sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā  piedāvā atbalstu skolotājiem jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā - 36 h profesionālās pilnveides programmu kritiskajā domāšanā un medijpratībā. Programmas aktuālais saturs tiks apgūts dalībniekiem ērtā un pieejamā veidā, kombinējot klātienes un neklātienes darba formas laika posmā no 2020. gada novembra līdz 2021. gada aprīlim. Klātienes ievadseminārs Rīgā šī gada 12. novembrī NVO namā, Ieriķu ielā 43a.  Pieteikšanās un papildus informācija pa telefonu 67503730 vai rakstot iac@latnet.lv . Vairāk

***************

Programmas mērķauditorija ir pedagogi un skolu administrācija. Programmas apguve notiek, kombinējot klātienes un neklātienes darba formas.

Programmas saturu veido četri moduļi – skolotāju modulis, divi skolēnu moduļi – iesācējiem un padziļinātai apguvei, kā arī modulis darbam ar vecākiem un plašāku sabiedrību. Skolotāju modulī īpaša uzmanība pievērsta medijpratības vietas un iespēju analīzei jaunajā mācību satura plānojumā, kā arī dažādiem metodiskiem paņēmieniem efektīvai satura apguvei. Skolēnu moduļos piedāvāti diferencēti mācību uzdevumi dažādiem skolēnu vecumposmiem un izpratnes līmeņiem. Vecākiem domātajā modulī piedāvātas idejas vecāku sapulcēm un nelielu interešu klubu nodarbībām, kuras palīdzēs vecākiem pašiem drošāk orientēties mediju pasaulē, kā arī labāk izprast to mediju telpu, kuras dalībnieki ir viņu bērni.

Programmas aktualitāti nosaka vairāki apstākļi. Pirmkārt, pedagogiem nepieciešams metodisks un saturisks atbalsts jaunā mācību satura un pieejas īstenošanai, kas paredz aktīvāku saikni starp mācībām klasē un problēmu risināšanu mainīgās reālās dzīves situācijās, kā arī pamatīgāku skolotāju savstarpējo sadarbību, cenšoties padarīt mācīšanos jēgpilnu un efektīvu. Otrkārt, pieaugot maldinošas un pretrunīgas informācijas daudzumam publiskajā telpā, aizvien nepieciešamākas kļūst kritiskās domāšanas un mediju analīzes prasmes. Treškārt, darbojoties sociālo tīklu žurnālistikas laikmetā, mediju satura veidošanas iemaņas kļūst par ikviena cilvēka ikdienas vajadzību.

Turklāt skola kā vietējās kopienas centrs un viedokļu veidotāja ir nozīmīga  izglītošanās platforma plašākai vietējai sabiedrībai - skolēnu ģimenes locekļiem un citiem aktīviem iedzīvotājiem. Tāpēc viens no projekta virzieniem ir stiprināt skolas kā tālākizglītības centra iespējas vietējā sabiedrībā.