Solidaritāte ar Ukrainu

Solidaritāte ar Ukrainu

10/03/2022

Izglītības attīstības centrs (IAC) ir nevalstiska organizācija, kuras misija ir sniegt ieguldījumu demokrātiskas sabiedrības attīstībā. IAC veicina demokrātijas vērtību,  saliedētas un iekļaujošas sabiedrības stiprināšanu. IAC atbalsta Ukrainas pilsoniskās sabiedrības pretestību Krievijas agresijai, aizstāvot demokrātiju un savas valsts neatkarību.

IAC solidarizējas ar  saviem sadarbības partneriem Ukrainā un iestājas par vienotu Latvijas sabiedrības atbalstu karadarbībā cietušajiem!

2022. gada 3. martā notika projekta “Kopienas ASS– atbildība, sadarbība, solidaritāte!”  dalībnieku pirmā tikšanās - programmas satura apguves seminārs. Seminārā piedalījās  astoņu skolu komandas - kopā 24 pedagogi.  Katru komandu veido trīs dalībnieki – pedagogi un skolas administrācijas pārstāvji.

Foto 

Seminārā notika iepazīšanās ar projekta mērķiem,  plānotajām aktivitātēm un savstarpēja projekta komandu iepazīšanās.  

Seminārā dalībnieki apguva programmas “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte” pirmo daļu - trīs konceptus, kas balsta spēcīgu kopienu – atbildība (A), sadarbība (S) un  solidaritāte (S).  IAC eksperti aktualizēja Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības, cilvēktiesības, sociālās atbildības jēdzienu un atbildības praktiskās izpausmes pilsoniskā sabiedrībā, solidaritātes un sadarbības nozīmi un īstenošanas iespējas kopienu līmenī. Seminārā dalībniekiem tika piedāvātas idejas, kā ar jauniešiem sarunāties par sociālo atbildību, kā īstenot pilsoniskās līdzdalības projektus; kā iniciēt pilsoniskās līdzdalības kampaņas kopienas līmenī. Diskusijas raisījās par  solidaritātes iespējām un pilsoniskās sabiedrības atbalstu karā cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Dalībniekiem tika aktualizēti cilvēkdrošības un drošumspējas jautājumi.

IAC eksperti seminārā piedāvāja saturisku un metodisku atbalstu pedagogiem, balstoties uz pilnveidotajā mācību saturā noteiktajiem satura akcentiem. Projekta dalībnieki ieguva idejas, kā atbildības, solidaritātes un sadarbības tematiku integrēt dažādu mācību priekšmetu un klases audzinātāja stundās.

Izvērtējot semināra norisi, dalībnieki atzina, ka tika gūtas vērtīgas idejas, kā mācīt  par solidaritāti aktuālo globālo notikumu kontekstā; par ASS (atbildība, solidaritāte, sadarbība) iniciatīvu piemēriem kopienās; par skolas un vietējās kopienas līmenī īstenojamām projektu idejām; par sociālo atbildību un iespējām to īstenot savā kopienā; par pilsonisko atbildību un paņēmieniem tās stiprināšanai. Skolotāji atzinīgi novērtēja gūto praktisko saturisko un metodisko atbalstu jaunā izglītības satura un projektu darba  ieviešanai.

Turpmāk projektā plānotās aktivitātes: atbildības, solidaritātes un sadarbības aktivitāšu īstenošana skolās un mācību materiālu aprobācija, vienošanās par pilsonisko iniciatīvu īstenošanu skolās un vietējās kopienās.

Lai veiksmīga pilsoniskās izglītības mācību materiālu ieviešana projekta skolās un uz tikšanos pieredzes apmaiņas darbnīcās!

13

14

15

16

18

Projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem