Pāru mācības un otrie reģionālie semināri

Pāru mācības un otrie reģionālie semināri

16/04/2024

2024. gada 5. aprīlī Liepājas Liedaga vidusskolā un 11. aprīlī Valmieras 5.vidusskolā viesmīlīgā un darbīgā gaisotnē otrajos reģionālajos semināros  tikās projekta skolu komandas, lai izvērtētu projekta pieredzes tālākizplatīšanas un skolu pāru mācību secinājumus. Katra skolas komanda iepazīstināja ar pāru mācību norisi un citu skolu kolēģu atziņām par projekta mācību materiālu izmantošanas iespējām pilsoniskajā izglītībā.  Seminārā tika apkopota projekta skolu pozitīvā pieredze, lai uzsāktu projekta publicitātes izdevuma gatavošanu.

Foto galerija no  otrajiem reģionālajiem semināriem.

Jaunogres vidusskolā 21. februārī notika sociālo zinātņu jomas skolotāju un klašu audzinātāju metodiskā diena, kurā piedalījās kolēģi no Ogres novada izglītības iestādēm -  Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogresgala pamatskolas, Ogres Centra pamatskolas, Lielvārdes pamatskolas, Madlienas vidusskolas, Jaunogres vidusskolas un arī no Rīgas Pārdaugavas pamatskolas. Jaunogres vidusskolas projekta komanda dalījās pieredzē, kā programmas materiāli adaptējami darbā ar dažādu vecumposmu skolēniem. Izvērtējot pasākumu, Jaunogres vidusskolas projekta dalībnieki atzina, ka pāru mācības kopā ar novada kolēģiem stiprināja skolas kā pilsoniskās izglītības resursu centra kapacitāti, izdevās citu skolu skolotājiem sniegt ierosmes, kā tēmas par pilsonisko līdzdalību mācīt arī jaunāko klašu skolēniem, kā īstenot starpdisciplināru pieeju un kā akcentēt atbildīgu pienākumu un tiesību īstenošanu. Metodiskajā dienā tika rasti domubiedri turpmākajām aktivitātēm un skolotāju sadarbībai nākotnē.

Liepājas Rietumkrasta vidusskola 12. martā organizēja nodarbību klašu audzinātājiem, kurā piedalījās Liepājas Raiņa vidusskolas kolēģi. Nodarbībā tika demonstrētas darbībā balstītas metodes,  kā jauniešiem aktīvi mācīt par pilsonisko līdzdalību klases audzinātāja un sociālo zinību stundās. Praktiskās nodarbības klātesošos  iedrošināja  aktīva pilsoniskuma tematiku plašāk iekļaut klases audzināšanas darbā un sasaistīt to ar aktuālajām norisēm sabiedrības dzīvē. Pāru mācību laikā radās idejas, kā projektā izveidotās  programmas materiālus izmantot, sarunājoties ar skolēniem par gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām jūnijā. Gandarījumu nodarbību vadītājiem sniedza pozitīvās kolēģu atsauksmes par noderīgajiem mācību materiāliem un pārdomāto nodarbību norisi.

Rīgas Purvciema vidusskolas projekta komanda 7. februārī  uz metodisko pēcpusdienu “Atbalsts dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un klases audzinātājiem iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības prakses īstenošanā vietējā kopienā” aicināja Rīgas 84. vidusskolas skolotājus. Radošā gaisotnē pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti, kā pilsoniskās izglītības tematika iekļaujama klases audzinātāja darbā, sociālo zinātņu un valodu jomas mācību priekšmetu stundās. Pēcpusdienā tika kopīgi iezīmētas nākotnes sadarbības idejas radošiem projektiem, kas aktualizē pilsoniskās līdzdalības nozīmi. Projekta komanda atzina, ka pāru mācības kopā ar partnerskolu deva pozitīvu impulsu turpmākās profesionālās sadarbības stiprināšanā un arī savas skolas pieredzes popularizēšanā.

Liepājas Liedaga vidusskolas projekta dalībnieki  12. martā tikās ar Nīcas vidusskolas skolotājiem pieredzes darbnīcā „Noderīgas aktivitātes ikdienas mācību procesā un skolēnu projektu darbā, lai sekmētu skolēnu un plašākas vietējās kopienas pilsonisko kompetenci”. Pieredzes darbnīca līdzinājās  ceļojumam pilsoniskajā izglītībā, kurā teorētisks ieskats likumdošanā un pētījumos par iespējām iesaistīties sabiedrības dzīvē mijās ar praktiskām aktivitātēm par aktīvu pilsoniskumu. Nodarbība klātesošos  dalībniekus pamudināja  iegūtās zināšanas likt lietā un sagatavot  kolektīvo iesniegumu pašvaldībai par skolotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu. Pasākuma organizatori ar gandarījumu atzina, ka izdevās kolēģiem sniegt svaigu skatījumu uz mācību procesa organizēšanu un iedrošināt nākotnē iesaistīties tālākizglītības projektos.

Baltinavas vidusskola 14. martā pāru mācību ietvaros organizēja pilsoniskās līdzdalības semināru divām kaimiņu skolām – Rekavas vidusskolai un Tilžas pamatskolai. Nodarbībās tika izmantoti projekta ietvaros apgūtās programmas materiāli par jauniešu pilsonisko līdzdalību, pilsoniskās līdzdalības veidiem, cilvēktiesībām un citām tēmām. Tikšanās vadmotīvas bija lokālo un globālo norišu sasaiste pilsoniskās izglītības kontekstā. Seminārs notika latgaliešu valodā. Dalībnieki azartiski iesaistījās mājinieku veidotā konkursā “Vai pazīsti Latgolu?”, iepazinās ar skolā izveidoto izstādi par izcilo novadnieku valodnieku, kultūrvēsturnieku Miķeli Bukšu un visi kopā risināja sarunu par vērtību un piederības jautājumiem. Īpašs gandarījums par skolas komandas spēju projektā apgūto bagātināt ar savu pieredzi, radošām idejām un tēmu paplašinājumiem.

Viļānu vidusskolas komanda 27. martā ciemos aicināja kolēģus no Dekšāru pamatskolas, Galēnu pamatskolas un Sakstagala pamatskolas. Iepazītas programmas tēmas par sociālo kartēšanu, par pilsoniskās līdzdalības iespējām vietējās kopienās, par  fokusa grupas diskusiju, aptauju un citu socioloģijas metožu izmantošanu precīzi mērķētam mazāk aizsargāto grupu atbalstam. Projekta komanda kā nozīmīgu pāru mācību pievienoto vērtību atzīmējusi iespēju popularizēt savas skolas vārdu novadā un pedagogiem-projekta dalībniekiem stiprināt savu profesionālo pašapziņu, vadot nodarbības citu skolu kolēģiem.

Aglonas vidusskola sava novada skolu pedagogus  iepazīstināja ar programmas nodarbībām, akcentējot projekta satura vadmotīvu 3i – izprast, iesaistīties, iekļaut. Dalībnieki uzzināja par skolēnu veiktās jauniešu situācijas izpētes rezultātiem un diskutēja par jauniešu labbūtības un iekļaušanas jautājumiem. Šajā mācību gadā skolā īpaša uzmanība pievēsta vērtībizglītībai. Pasākumā klašu kolektīvi iepazīstināja ar savām vērtībām, aicinot apmeklēt dažādām vērtībām veltītas stacijas “Vērtību ielā”, piedāvājot pašu veidotus uzdevumus un izaicinājumus. Kolēģi augstu novērtēja pasākumā gūto pieredzi un atzina, ka saņemtie materiāli un idejas būs īpaši piemēroti, gatavojoties 4.maija valsts neatkarības atjaunošanas dienas svinībām.

Balvu Valsts ģimnāzija 21. martā organizēja pāru mācības kolēģiem no Rugāju vidusskolas. Seminārā tika pārrunāta projekta materiālu izmantošana plašā skolēnu vecumposmu amplitūdā sākot no pirmsskolas un beidzot ar vidusskolu. Īpašu dalībnieku interesi izraisīja metodika mazāk aizsargāto vietējās sabiedrības grupu situācijas izpētei (kartēšanai) un idejas šo sabiedrības grupu veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā. Balvu VĢ uzkrājusi vērtīgu pieredzi programmas materiālu izmantošanā vidusskolas kursa projekta darbs un sociālo zinātņu padziļinātā kursa īstenošanā. Ar šīm un citām pieredzēm ģimnāzija iepazīstinājusi vēl plašāku pedagogu loku, pulcinot uz profesionālās pilnveides pasākumu direktoru vietniekus izglītības jomā un sociālās un pilsoniskās jomas skolotājus.

Valmieras 5.vidusskolas komanda 31. janvārī savā skolā uzņēma visa Valmieras novada skolu direktoru vietniekus audzināšanas darbā. Jau daudzu gadu garumā 5.vidusskola darbojas kā audzināšanas jautājumu metodiskais centrs Valmieras novadā. Tas ļāvis nostiprināt spēcīgu profesionālās pilnveides notikumu organizēšanas tradīciju. Turklāt pasākuma mērķauditorija – direktoru vietnieki ir ar īpašu ietekmes potenciālu, lai vērtīgas idejas skolu praksē tiktu institucionalizētas. Pirms semināra skolas komandas dalībnieces projekta programmas materiālus bija aprobējušas savās audzināmajās klasēs, tas radīja iespēju risināt dziļu profesionālo sarunu par nodarbību izmantošanu darbā ar dažādu vecumposmu skolēniem, kā arī materiālu integrēšanu dažādos audzināšanas darba formātos. Semināra organizētājus īpaši iepriecināja viesu atziņa: “Cik jauki saņemt lietošanai pilnībā gatavus materiālus - ej un strādā!”

Pāru mācības projekta skolām devušas nozīmīgu pieredzi, lai turpinātu stiprināt kapacitāti kā pilsoniskās izglītības resursu centri savā novadā. Projekta pedagogi ir gandarīti, ka saņēmuši citu skolu kolēģu profesionālu atzinību un aicinājumus turpināt savstarpējo sadarbību pilsoniskās izglītības jomā. Pāru mācību pieredze tiks analizēta arī projekta topošajā pieredzes krājumā, kas būs nozīmīgs atbalsta resurss citiem pilsoniskās izglītības interesentiem pēc projekta laika beigām. Paldies visiem projekta skolu pedagogiem par profesionāli augstvērtīgu sniegumu pāru mācību organizēšanā!

Projekta dalībnieku atziņas pēc otrajiem reģionālajiem semināriem:

  • Ikdienas darbā visnoderīgākie ir materiāli par pilsonisko līdzdalību kopienās,  mācību un audzināšanas darbā. Jebkura no programmas satura tēmām ir praktiski noderīga.
  • Iespējas izmēģināt dažādu veidu pilsoniskās līdzdalības metodes.  Visnoderīgākais, manuprāt, ir un būs komunikācija ar cilvēkiem un spēja ar tiem runāt un atrast ko kopīgu.
  • Paldies citu skolu komandām par projekta ideju iedzīvināšanu skolās un kopienās, par praktiskām idejām pāru mācībās.
  • Ļoti noderīga bija iepazīšanās ar projekta skolu paveikto darbu.  Lieliska iespēja dalīties pieredzē.
  • Visvērtīgākā ir jaunie sakari, pazīšanās, iespējas sarunāties ar kolēģiem no citām skolām.
  • Liels prieks sadarboties ar skolotājiem un skolēniem neparastā un radošā vidē.