Atbalsts pedagogiem iekļaujošas vides veidošanā izglītības iestādēs

Atbalsts pedagogiem iekļaujošas vides veidošanā izglītības iestādēs

01/04/2024 – 15/11/2024

Izglītības attīstības centrs (IAC)  no 2024. gada 1. aprīļa līdz 15. novembrim īsteno projektu „Atbalsts pedagogiem iekļaujošas vides veidošanā izglītības iestādēs” (RAIC-24-78-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un saliedētas sabiedrības stiprināšanu skolu vidē, īstenojot izglītojošas un iecietību veicinošas aktivitātes Rīgas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem.

Projekta specifiskais mērķis ir izveidot un aprobēt  pedagogu profesionālās pilnveides programmu par iekļaujošas vides veidošanu izglītības iestādēs; izstrādāt praksē balstītas rekomendācijas izglītības un integrācijas jomu profesionāļiem.

Projektā tiks sagatavota un aprobēta pedagogu profesionālās pilnveides programma par iekļaujošas vides veidošanu izglītības iestādēs. Programmu veidos teorētiskā un praktiskā daļa. Programmas teorētiskā daļa sniegs atbalstu pedagogiem jautājumos par diskrimināciju,  cilvēktiesībām, taisnīgumu, iecietības prakses veicināšanu skolas vidē u.c. Praktiskā daļa  ietvers programmas aprobāciju darbā ar skolēniem un pedagogu atgriezeniskās saites sniegšanu. Programmu apgūs 24 pedagogi.  Projekta noslēgumā tiks sagatavotas rekomendācijas izglītības un integrācijas jomu profesionāļiem par iekļaujošas un diskrimināciju mazinošas vides veidošanu izglītības iestādēs.

Projekta aktivitātes

Mērķagrupas izveide un vajadzību apzināšana – 24 Rīgas pedagogi (dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, izglītības metodiķi u.c.).

Pedagogu profesionālās pilnveides programmas izveide. Programmu veidos   teorētiskā (14h) un praktiskā (10h) daļa.

Pedagogu profesionālās pilnveides programmas “Atbalsts pedagogiem  iekļaujošas vides veidošanā izglītības iestādēs” apguve. Programmas apguve notiks divos klātienes semināros.

Programmas aprobācija Rīgas skolās. Programmas tēmas tiks integrētas gan mācību stundās, gan klases audzinātāju stundās un ārpusklases nodarbībās. Programmas  dalībnieki sniegs atgriezenisko saiti par aprobācijas norisi.

Rekomendācijas izglītības un integrācijas jomas profesionāļiem. Balstoties uz projekta īstenošanas laikā gūtajiem secinājumiem, tiks sagatavotas  rekomendācijas izglītības un integrācijas jomas profesionāļiem par iekļaujošas un diskrimināciju mazinošas vides veidošanu izglītības iestādēs.

Projekta publicitāte un ilgtspēja. Projekta norise tiks atspoguļota IAC mājaslapā.

Pieteikšanās līdzdalībai projektā

Aicinām Rīgas izglītības iestāžu pedagogus pieteikties 24 h profesionālās kompetences pilnveides programmā par to, kā skolēniem mācīt par sabiedrības daudzveidību, stereotipiem, diskrimināciju, cilvēktiesībām un iecietības lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Līdzdalība programmā paredz divu dienu klātienes nodarbības (14h) un programmas prakses/aprobācijas daļu skolās (10h). Dalībnieki saņems mācību un metodiskos materiālus. Pēc pilnas programmas apguves tiek izsniegtas saskaņotas apliecības par 24h profesionālo pilnveidi.

Programmas satura virzieni:

  •  cilvēktiesības un to aizsardzība
  • ­ diskriminācijas veidi un novēršana
  • ­ stereotipi un to ietekme
  • ­ taisnīguma aspekti
  • ­ iecietību veicinoša pilsoniska prakse
  • ­ kultūru dažādība sabiedrībā un izglītības vidē

Programmas klātienes semināru norises laiks 30. augusts un 26.septembris. Norises vieta IAC telpas Rīgā, Dzirnavu ielā 34a.  no 10.00 -16.00.

Prakses daļa 2024. gada septembris – oktobris.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 3. jūnijs Pieteikuma veidlapa atrodama šeit. Vietu skaits ierobežots.