Mēs

Biedrība “Izglītības attīstības centrs” (IAC) ir 2004. gadā dibināta nevalstiska organizācija, kas apvieno augsta līmeņa profesionāļus un ar savu darbību sekmē izglītotas, saliedētas, pilsoniski aktīvas sabiedrības tālāku attīstību mūsdienu straujo pārmaiņu apstākļos, piedāvājot uz vajadzībām balstītus izglītošanās risinājumus un līdzdalības iespējas.

Kopš 2006. gada IAC ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Misija

Sniegt ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot indivīdu un organizāciju profesionālo kapacitāti, konkurētspēju, sadarbību un pilsonisko līdzdalību mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Vērtības

Atbildība – augsti profesionālie un ētiskie standarti visos darbības aspektos, piedāvājot sadarbības partneriem un klientiem labāko iespējamo ekspertīzi ikvienā darbības formā.

Līdzdalība – uz atklātu komunikāciju, katra dalībnieka vajadzību atzīšanu un stipro pušu izmantošanu balstīts process, kura rezultātā notiek jēgpilna mācīšanās un izaugsme personīgajā, profesionālajā un pilsoniskajā aspektā.

Sadarbība  - visu iesaistīto pušu iesaistīšana, lai sekmētu lēmumu pieņēmēju, pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un dažādu sektoru kopdarbu un pieredzes apmaiņu un sasniegtu sabalansētus un ilgtspējīgus rezultātus atbilstoši indivīda, kopienas un plašākas sabiedrības interesēm.

Līdztiesība un taisnīgums – cieņa pret daudzveidību, sociālās atstumtības risku atpazīšana un mazināšana visdažādākajos kontekstos.

Stratēģiskās prioritātes

Izglītības attīstības centrs plāno un īsteno savas aktuālās un ilgtermiņa darbības, lai sniegtu ieguldījumu sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā.

 • Izglītības pieejamības un kvalitātes paaugstināšana Latvijā visos izglītības līmeņos, tai skaitā dažādu mērķgrupu mūžizglītībā, atbilstoši valsts un indivīdu interesēm un vajadzībām un darba tirgus prasībām:
  • veicot dažādu mērķgrupu vajadzību izpēti, iegūto rezultātu un ieteikumu analīzi un iestrādi izglītojošo programmu izstrādē;
  • izstrādājot un ieviešot mūsdienīgas profesionālās pilnveides un citas izglītojošas programmas, lai sekmētu nodarbinātību un paaugstinātu dažādu mērķgrupu profesionālās kompetences;
  • izstrādājot un īstenojot uz mūžizglītības sistēmisku uzlabošanu vērstus pasākumus un politiku sadarbībā ar lēmumu pieņēmējiem un citām iesaistītajām mērķauditorijām.
 • Sabiedrības vienotības un pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, attīstības sadarbības ideju iedzīvināšana Latvijā un starptautiskā mērogā:
  • veicinot indivīdu, kopienu un nevalstiskā sektora kopumā izpratni par sabiedrībā notiekošajiem politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem un attīstot spējas un prasmes līdzdarboties lēmumu pieņemšanas un iedzīvināšanas procesos visos līmeņos, respektējot viedokļu dažādību;
  • veicot interešu aizstāvības un kapacitātes paaugstināšanas pasākumus sabiedrībai nozīmīgu mērķu sasniegšanai;
  • piedāvājot projektus, mācību programmas, kursus,  ekspertīzi, konsultācijas un citas izglītojošas un atbalstošas darbības dažādās jomās;
  • veidojot un nostiprinot sadarbības tīklus un savstarpēju pieredzes apmaiņu starp dažādām institūcijām, lai veicinātu dažādu mērķgrupu profesionālās kapacitātes un pilsoniskās līdzdalības paaugstināšanu.

IAC pārvalde

Biedru sapulce ir “Izglītības attīstības centra”(IAC)  augstākā lēmējinstitūcija.Biedrības  “Izglītības attīstības centrs” pastāvīgi funkcionējošā izpildinstitūcija ir  IAC direktors.

Biedru uzņemšanas noteikumi

Par Izglītības attīstības centra (IAC)  biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas ir ieinteresēta IAC sekmīgā darbībā un organizācijas noteikto mērķu sasniegšanā. Lai kļūtu par IAC biedru, personai jāiesniedz pieteikums Biedru sapulcei. Biedru sapulce izskata pieteicēja lūgumu tuvākās sēdes laikā.

IAC komanda

Iveta Vērse

IAC biedre, direktore

Linda Kluša

IAC darbinieks, programmu un projektu vadītāja

Aija Rusiņa

IAC biedre, grāmatvede

Līga Puniņa

biroja vadītāja

Ingūna Irbīte

IAC biedre, projektu koordinatore, lektore

Aija Tūna

IAC biedre, projektu vadītāja, lektore un moderatore.

Aija Kalve

IAC biedre, projektu koordinatore, lektore

Daina Zelmene

IAC biedre, projektu koordinatore, lektore

Sandra Kalniņa

IAC biedre, IAC projektu koordinatore, lektore