Saskarsme, daudzveidība un tolerance. Metodisks materiāls skolotājiem

Saskarsme, daudzveidība un tolerance. Metodisks materiāls skolotājiem

30/11/2012 / Ievietoja: IAC

No 2012.gada maija līdz novembrim IAC komanda  īstenoja projektu Rīgas skolotājiem „Saskarsme, daudzveidība un tolerance” ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Projekta mērķis bija veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt zinošas, saliedētas sabiedrības veidošanos, pilnveidojot Rīgas izglītotāju saskarsmes, tolerances un daudzveidības pieņemšanas prasmes. Šī mērķa sasniegšanai projekta īstenotāji pulcināja ekspertus un speciālistus, lai izveidotu tālākizglītības programmu un materiālus pedagogiem diskriminācijas mazināšanai skolā un sabiedrībā un lai organizētu 4 dienu seminārus mācību programmas apguvei.  

Atbalsta materiālā skolotājiem „Saskarsme, daudzveidība un tolerance” iekļauti 3 tēmu bloki:

1. skolās aktuālais jautājums par agresiju un tās izcelsmi. Šajā sadaļā apkopoti ieteikumus saskarsmē ar agresīviem bērniem un pusaudžiem un aprakstītas aktivitātes saskarsmes prasmju attīstīšanai.

2. Stereotipi un dzimumu līdztiesības veicināšana. Šajā tēmā piedāvājam praktisko nodarbību plānus, kuri izmantojami darbam 7.-12.klasēs, par dzimumstereotipiem un to mazināšanu.

3. Starpkultūru izglītības jēdzieni un metodes šo jēdzienu apguvei. Šajā daļā piedāvājam paņēmienu un aktivitāšu apkopojumu tam, kā darboties skolā ar neviennozīmīgajiem starpkultūru jautājumiem, piemēram, izmantojot metaforas, attēlus, shēmas, T-kartes u.c.

Kopumā vairāk kā 50 lappušu materiālā atradīsiet aktivitātes un spēles, metodikas un nodarbību plānus – joprojām sekojam principam:  mācāmies darot.

Atbalsta materiāla autores ir pedagoģijas, psiholoģijas un socioloģijas jomas speciālistes Ligita Grigule, Marina Dango, Linda Ugaine un Anna Rāta.

„ … Katrai personībai  ir izteiktas 2 emocionālas pamatvajadzības – atzinība  vai uzmanība un piederības sajūta. Gadījumos, kad nav iespējams iegūt piederības  izjūtu un atzinību,  cilvēks to uztver kā apdraudējumu savai  attīstībai, rodas nepieciešamība sevi aizstāvēt, kas var izpausties kā pretuzbrukums vai kā bēgšana no situācijas. Arvien biežāk šādas situācijas ir novērojamas skolās, uzņēmumos. Ko darīt skolotājiem  gadījumos,  kad bērns jūtas nepiederošs kolektīvam, atstumts?...”