Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ

Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ

14/11/2018

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts
Living, learning and working TOGETHER. Youth integration and empowerment project

Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Counil Latvia

Balstoties uz iepriekšējos gados gūto pieredzi, Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā 2018.gada novembrī uzsāk īstenot  jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.

Projekta mērķis

Sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, lai papildinātu zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcinātu piederības sajūtu un izprastu izvēļu un iespēju dažādību, kas rada pamatus katra personīgajai un sabiedrības kopīgajai nākotnei.

Pieeja un uzdevumi

Daudzveidīgās darbībās gan skolēni, gan skolotāji pilnveidos kritiskās domāšanas, medijpratības, kultūras izpratnes un izpausmes, dizaina domāšanas, debašu, viedokļu apmaiņas, sadarbības un citas kompetences, kas nepieciešamas personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanai un sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases, skolas un kopienas līmenī. Īpaša uzmanība tiks veltīta plaisas mazināšanai starp skolām, kas īsteno dažādas, tai skaitā mazākumtautību izglītības programmas.

Kopīgās norisēs dažādu skolu skolēni un skolotāji pārliecināsies, ka dažādu kultūru iepazīšana un izpratne, refleksija un jauniegūto iespaidu salāgošana ar savām vērtībām, kā arī veselīga atvērtība dažādībai ir resurss, kas spēcina gan indivīda, gan sabiedrības pozīcijas mūsdienu dinamiskajā pasaulē. Norises izies arī ārpus izglītības iestāžu robežām, radot iespējas sadarboties ar dažādiem kopienas cilvēkiem un tā caur personīgo, profesionālo un pilsonisko prizmu pilnveidojot savas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Projekta norise plānota no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada martam.

Projekta dalībnieki

Projektā tiek aicinātas iesaistīties 15 skolas, kas ieinteresētas pilnveidot savu spēju gan tiešajā mācību procesā, gan audzināšanas un ārpusstundu darbā, kā arī apkārtējās kopienas ietvaros sekmēt jēgpilnu jauniešu līdzdalību kā pamatu saliedētai sabiedrībai. Katru skolu pārstāvēs komanda, kuras sastāvā būs skolasadministrācijas pārstāvis, viens pedagogs un divi jaunieši vecumā no14 līdz 20 gadiem.

Darbosies arī pieredzēju pedagogu grupa, kas pilnveidos prasmes sniegt atbalstu kolēģiem un veicināt sadarbību skolu un kopienu līmenī.

Iegūtās zināšanas un pieredze tiks izplatīta katrā no skolām, apkārtējā kopienā un plašākā sabiedrībā tā radot ietekmi plašā lokā.

Galvenās norises:

 • trīs dienu kapacitātes celšanas izglītojošs seminārs 2019.gada janvārī - februārī
 • Latvijas izzināšanas braucieni skolēniem un pedagogiem 2019.gada martā - oktobrī
 • vietējo kopienas projektu īstenošana 2019.gada februārī - aprīlī
 • skolu pieredzes apmaiņas vizītes 2019.gada februārī  - aprīlī
 • Vasaras skola 2019.gada augustā
 • sarunu festivāls „Lampa” Cēsīs 2019.gada 28.-29. jūnijā
 • tālākizglītības semināri pedagogiem
 • skolu /kopienu pasākumi 2019.gada 2019.gada septembrī - novembrī
 • noslēguma konference 2019.gada novembrī - decembrī
 • pieredzes apkopojuma veidošana un publiskošana 2020.gada janvārī - februārī
 • publicitātes nodrošināšana

Plānotie ieguvumi:

 • zināšanas, prasmes un pieredze kritiskās domāšanas, mēdijpratības, informācijas iegūšanas un apstrādes, kultūras izpratnes un izpausmes, līdzdalības sekmēšanas un citos jautājumos kā pamats tālākai inovatīvai darbībai skolas ikdienas darbā
 • interaktīva mācību metodika, jo īpaši pilsoniskās audzināšanas un vērtībizglītības jomā, t.sk., īstenojot to neformālā vidē
 • Latvijas iepazīšana interaktīvā veidā, reflektējot par dažādību, vērtību un inovāciju mijattiecībām
 • tikšanās ar dažādu jomu ekspertiem, kas palīdzēs plānot un īstenot uz skolēnu iesaisti un pilsonisko līdzdalību vērstas darbības
 • iepazīšanās un sadarbība ar citu skolu jauniešiem un pedagogiem
 • pilnveidotas prasmes dalīties ar iegūto pieredzi ar kolēģiem un citiem interesentiem vietējā kopienā, citās skolās

Projekta vadības komanda

Projekta vadītāja   Linda Kluša
Programmas satura un metodikas ekspertes Aija Tūna un Iveta Vērse
Grāmatvede  Aija Rusiņa
Asistente  Līga Puniņa

British Council pārstāvniecības Latvijā facebook konts