Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ

Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ

14/11/2018 - 31/03/2020

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts
Living, learning and working TOGETHER. Youth integration and empowerment project

Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Counil Latvia

Balstoties uz iepriekšējos gados gūto pieredzi, Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā 2018.gada novembrī uzsāk īstenot  jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.

Projekta mērķis

Sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, lai papildinātu zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcinātu piederības sajūtu un izprastu izvēļu un iespēju dažādību, kas rada pamatus katra personīgajai un sabiedrības kopīgajai nākotnei.

Aktualitātes 

26.08.2019.

Projekta šīs vasaras plašākā aktivitāte bija pieredzes un iedvesmas tikšanās  "Kā zināt, saprast un piedalīties" no 12.-15. augustam Ratniekos.  Tajā skolu komandu dalībnieki (izglītotāji un jaunieši) un tālākizglītotāji kopīgi atskatījās, kas projektā noticis un pieredzēts, apguva prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas turpmāko projekta aktivitāšu veiksmīgai īstenošanai, piedalījās aktivitātēs, lai pilnveidotu  personīgās un profesionālās kompetences, izzinot pilsoniskās līdzdalības piemērus un soļus, medijpratības lauka plašumus un dzīles, analizējot un darot efektīvāku komandas darbu, domājot par domāšanu un darīšanu, iepazīstot vēstures un kultūras notikumus kā mācību sastāvdaļu, un tā visa rezultātā turpinātu izzināt sevi, savu valsti un pasauli ap mums. Foto 

*****************

20.06.2019.

Lielas lietas var paveikt, ja ir kopīgs mērķis, skaidrs darbības plāns un pārliecība, kas tas, ko dari, ir vajadzīgs un nozīmīgs gan pašam darītājam, gan apkārtējiem cilvēkiem tuvākā kopienā un visā valstī. Atskatoties uz šī gada martā - jūnijā paveikto, ar lepnumu varam ziņot, ka nepilnu četru mēnešu laikā 15 skolās un apkārt esošajās kopienās notikušas 37 dažādas norises, kurās iesaistījušies 2239 dažādu paaudžu, pieredžu un interešu cilvēki, tostarp 1936 skolēni, 181 pedagogs, 122 kopienas pārstāvji. Vairāk. 

*****************

02.05.2019.
Gandrīz neticami liekas tas, ka tikai daži mēneši aizritējuši kopš janvāra beigām, kad pirmajā kopīgajā pasākumā tikās 15 skolu komandas un 15 tālākizglītotāji no visām Latvijas pusēm, lai labāk apzinātos, cik svarīgi ir mācīties, strādāt un, galu galā, pa īstam dzīvot KOPĀ, un pilnveidotu savas prasmes sazināties, atrast, izvērtēt un likt lietā informāciju, saskatīt iespējas un veidus, kā no gribēšanas nonākt līdz darīšanai, lai sasniegtu savu un visu kopīgos mērķus. Vairāk

*****************

21.04.2019.
Viens no projekta mērķiem ir dziļāk iepazīt savu valsti un tās cilvēkus, lai veidotos patiesa piederības sajūta. 2019.gads Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros pasludināts par Varonības gadu, lai godinātu cilvēkus, kuri pirms simts gadiem aizstāvēja un nosargāja nule radušos valsti, kuri veidoja tās institūcijas, saimniecisko darbību, kultūras un izglītības iestādes. Tāpēc nolēmām, ka šis ir īstais laiks, lai atcerētos un stāstītu jaunajai paaudzei par varonību, kas bija nepieciešama lai Latvijā un ārpus tās robežām nosargātu Latvijas valstiskuma ideju karu un okupāciju laikā, kas izpaudām mākslā un kultūrā, kas atklāja savu spēku un apjomu Baltijas ceļā pirms trīsdesmit gadiem un daudzos citos notikumos. Vairāk 

*****************

11.02.2019.
Ar trīs dienu semināru „Vērtības, iespējas un izaicinājumi daudzveidības kontekstā” sākās IAC jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” tiešās norises. Siguldā pulcējās 15 skolu skolotāju un skolēnu pārstāvji, lai uztvertu notiekošo gan no jauniešu, gan pedagogu perspektīvas un lai mācītos strādāt komandā. Kopā ar viņiem seminārā piedalījās un visā projektā darbosies arī 15 citu skolu pedagogi, kuriem jau ir pieredze jauniešu līdzdalības sekmēšanā un aktuālu jautājumu iekļaušanā mācību saturā un metodikā. Vairāk 

*****************

26.03.2019.
2019.gada 20. martā Izglītības attīstības centrā notika skolu komandu pārstāvju projekta izvērtēšanas un turpmākās plānošanas tikšanās. Prieks atkal būt kopā un palepoties, ko īsajā laika posmā, kopš projekta pirmā semināra Siguldā, skolās un kopienās jau izdevies uzsākt, izdarīt un saplānot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas jomā. Prieks par savstarpējo tikšanos un emocionāliem stāstiem, Prieks par iespēju citu stāstos smelties idejas turpmākajam darbam, kā arī liels priekš par to, kā vairāk kā 50 aktivitātēs 15 projekta skolās iesaistīti tūkstoš skolēni, vairāk kā 600 izglītotāji un 150 kopienu pārstāvji! KOPĀ mēs paveicam daudz! Apkopojam ieguvumus :

... zināšanas, pieredze, pašizaugsme, prieks par to, ko darām, jauniešu iniciatīva un iedvesma iesasitīt citus, sadarbība plašākā kontesktā, iedvesma uzsāt, radošums, kontakti, iespēja paskatīties uz lietām procesiem savādk jeb "citām acīm", uzlabotas prezentācijas prasmes, publicitātes veicināšana u.c.  Foto

*****************

... un speram nākamos soļus:

2019.gada martā, aprīlī un maijā jaunieši un skolotājii savstarpēji iepazīstas un sadarbojas kopīgi organizētos pasākumos projekta skolās:

 • 22.martā Bolderājā Rīgas 33.vidusskolas jaunieši uzņēma Bauskas 2.vidusskolas jauniešus. Vai izejot dažādus izdzīvošanas spēles uzdevumus, varēsim paļauties uz jauniešiem no citas skolas? Izrādās, kopā lietas sokas! Noslēgumā laiks kustībām un pārgājienam līdz jūrai!  Foto.
  Vairāk par pasākumu lasiet Bauskas 2.vidusskolas un IAC facebook kontā
 • 17.aprīlī Ilūkstē Raiņa vidusskolas jaunieši  aicina ciemos Zasas un Aglonas vidusskolas skolēnus, lai iepazītos, iepazīstu Ilūkstes jauniešu dzīvi un iespējas, izstāstītu, ar ko lepojamies katrs savā novadā. Erudīcijas spēlē noskaidrojām jauniešu stiprās un vājās puses zināšanās par Latviju.  Foto Ilūkstes Raiņa vidusskolas jaunieši sagatavojuši ieskatu pasākumā Video
 • 23.aprīlī Liepājā kopīgs pasākums plānots A.Puškina 2.vidusskolas, Ventspils 4.vidusskolas un Liepājas 7.vidusskolas jauniešiem un skolotājiem. Foto

 • 30.aprīlī Ropažu vidusskolā tiksies Jelgavas 2.pamatskolas, Rīgas 33.vidusskolas un Jaunogres vidusskolas jaunieši. Foto
 • 2.maijā Preiļu 2.vidusskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas un Daugavpils 10.vidusskolas jaunieši iepazīs Daugavpils kultūrvēsturiskās vietas. Foto 

Aprīlī un maijā projektā iesaistīto skolu jaunieši dodas kultūrizglītojošos braucienos, turpināsim iepazīt jauniešus ar Latvijas  arī rudenī:

2.aprīlī iepazīstam Liepāju. Foto    
29.aprīlī satiekamies Rīgā. Foto. Ilūkstes jauniešu sagatavots video par šo dienu.
Preiļu 2.vidusskolas jauniešu publikācija par piedzīvoto.

10.maijā esam Daugavpilī. Foto

Kultūrizglītojošā brauciena izvērtējums

Projekta pieeja un uzdevumi

Daudzveidīgās darbībās gan skolēni, gan skolotāji pilnveidos kritiskās domāšanas, medijpratības, kultūras izpratnes un izpausmes, dizaina domāšanas, debašu, viedokļu apmaiņas, sadarbības un citas kompetences, kas nepieciešamas personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanai un sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases, skolas un kopienas līmenī. Īpaša uzmanība tiks veltīta plaisas mazināšanai starp skolām, kas īsteno dažādas, tai skaitā mazākumtautību izglītības programmas.

Kopīgās norisēs dažādu skolu skolēni un skolotāji pārliecināsies, ka dažādu kultūru iepazīšana un izpratne, refleksija un jauniegūto iespaidu salāgošana ar savām vērtībām, kā arī veselīga atvērtība dažādībai ir resurss, kas spēcina gan indivīda, gan sabiedrības pozīcijas mūsdienu dinamiskajā pasaulē. Norises izies arī ārpus izglītības iestāžu robežām, radot iespējas sadarboties ar dažādiem kopienas cilvēkiem un tā caur personīgo, profesionālo un pilsonisko prizmu pilnveidojot savas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Projekta dalībnieki

skolu karte

Projektā iesaistījušās 15 skolas projekta dalībskolas, kas pārstāv visus Latvijas reģionus, kas ieinteresētas pilnveidot savu spēju gan tiešajā mācību procesā, gan audzināšanas un ārpusstundu darbā, kā arī apkārtējās kopienas ietvaros sekmēt jēgpilnu jauniešu līdzdalību, kā pamatu saliedētai sabiedrībai. Iegūtās zināšanas un pieredze tiks izplatīta katrā no skolām, apkārtējā kopienā un plašākā sabiedrībā tā radot ietekmi plašā lokā. Katru skolu pārstāv komanda, kuras sastāvā ir skolas administrācijas pārstāvis, viens pedagogs un divi jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Dalībskolas

Aglonas vidusskola
Bauskas 2. vidusskola
Daugavpils 10. vidusskola
Daugavpils Vienības pamatskola
Ilūkstes Raiņa vidusskola
Jaunogres vidusskola
Jelgavas 6. vidusskola
Liepājas 7. vidusskola
Liepājas Liedaga vidusskola
Preiļu 2.vidusskola
Rīgas 33. vidusskola
Rīgas Purvciema vidusskola
Ropažu novada vidusskola
Ventspils 4.vidusskola
Zasas vidusskola

Projektā darbosies arī pieredzēju pedagogu grupa, kas pilnveidos prasmes sniegt atbalstu kolēģiem un veicināt sadarbību skolu un kopienu līmenī. Projektā iesaistījušies pedagogi no:

Daugavpils 12.vidusskolas
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas
Kuldīgas Centra vidusskolas
Liepājas Raiņa 6.vidusskolas
Līvānu 1.vidusskolas
Madonas pilsētas vidusskolas
Olaines 2.vidusskolas
Rīgas 31.vidusskolas
Rīgas Klasiskā ģimnāzijas
Špoģu vidusskolas
Varakļānu vidusskolas
Ventspils 4. vidusskolas
Viļakas pamatskolas

Galvenās projekta norises:

 • trīs dienu kapacitātes celšanas izglītojošs seminārs 2019.gada 31.janvārī - 2.februārī
 • Latvijas izzināšanas braucieni skolēniem un pedagogiem 2019.gada martā - oktobrī
 • vietējo kopienas projektu īstenošana 2019.gada februārī - aprīlī
 • skolu pieredzes apmaiņas vizītes 2019.gada martā  - aprīlī
 • Vasaras skola 2019.gada 12.-16. augustā
 • sarunu festivāls „Lampa” Cēsīs 2019.gada 28. jūnijā
 • tālākizglītības semināri pedagogiem
 • skolu /kopienu pasākumi 2019.gada 2019.gada septembrī - novembrī
 • noslēguma konference 2019.gada novembrī - decembrī
 • pieredzes apkopojuma veidošana un publiskošana 2020.gada janvārī - februārī
 • publicitātes nodrošināšana

Plānotie ieguvumi:

 • zināšanas, prasmes un pieredze kritiskās domāšanas, mēdijpratības, informācijas iegūšanas un apstrādes, kultūras izpratnes un izpausmes, līdzdalības sekmēšanas un citos jautājumos kā pamats tālākai inovatīvai darbībai skolas ikdienas darbā
 • interaktīva mācību metodika, jo īpaši pilsoniskās audzināšanas un vērtībizglītības jomā, t.sk., īstenojot to neformālā vidē
 • Latvijas iepazīšana interaktīvā veidā, reflektējot par dažādību, vērtību un inovāciju mijattiecībām
 • tikšanās ar dažādu jomu ekspertiem, kas palīdzēs plānot un īstenot uz skolēnu iesaisti un pilsonisko līdzdalību vērstas darbības
 • iepazīšanās un sadarbība ar citu skolu jauniešiem un pedagogiem
 • pilnveidotas prasmes dalīties ar iegūto pieredzi ar kolēģiem un citiem interesentiem vietējā kopienā, citās skolās

Projekta vadības komanda

Projekta vadītāja   Linda Kluša
Programmas satura un metodikas ekspertes Aija Tūna un Iveta Vērse
Grāmatvede  Aija Rusiņa
Asistente  Līga Puniņa

British Council pārstāvniecības Latvijā facebook konts