Uzsākta starpkultūru mācību programmas apguve Rēzeknē

Uzsākta starpkultūru mācību programmas apguve Rēzeknē

26/09/2019

Augusta izskaņā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) tika uzsāktas mācības integrācijas jomā iesaistītajiem speciālistiem profesionālās pilnveides apguves programmā “Atbalsts publiskā un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem darbā ar trešo valstu pilsoņiem un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība”. Apmācību programma tiek īstenota IAC projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros.

Kursus uzsākot, nodarbību galvenie satura jautājumi bija:  migrācijas procesi mūsdienu pasaulē, Latvijas migrācijas tendences un migrācijas politika, migrācijas cēloņi un sekas,  trešo valstu pilsoņu portrets un ieceļošanas tendences Latvijā, globalizācijas procesu ietekme uz kultūru un identitāti u.c. Dalībnieki programmas satura jautājumus apguva piedaloties lekcijās, diskusijās, analizējot statistikas datus, pētījumu secinājumus un vērtējot dažādas situācijas.

Nodarbībās tika aktualizēta dalībnieku personiskā pieredze darbā ar trešo valstu pilsoņiem. Programmas apguvē piedalījās speciālisti, kam jau ir saskarsme darbā ar cilvēkiem, kas ieradušies uz dzīvi Latvijā: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rēzeknes nodaļas speciālisti, pašvaldības darbinieki, Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles speciālisti, Rēzeknes Tūrisma Attīstības centra konsultanti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki u.c. interesenti.

Dalībnieki dalījās pieredzē darbā ar trešo valstu jauniešiem no Indijas, Pakistānas, Turcijas u.c. valstīm, kas ieradušies studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un iekļaujas Latvijas izglītības un kultūras vidē. Daļai programmas dalībnieku ir profesionāla saskarsme ar darba meklētājiem no Ukrainas, Baltkrievijas u.c. valstīm.

Kursu dalībnieki atzina, ka komunikāciju ar iebraucējiem dažkārt apgrūtina valodas barjera, atšķirīgā izpratne par darba kultūru, laiku u.c. Tāpat bieži vien integrācijas jomas darbiniekiem nākas apgūt citu kultūru žestu un neverbālās saziņas nozīmi.

Jautājot,  kāda bija motivācija īstenot šo programmu Rēzeknē, RTA docētāja  Veronika  Korkla norāda, ka vairākus gadus RTA studē ārzemju studenti, kas šeit uzturas ilgāk par vienu semestri, tādējādi ir būtiski pilnveidot darbinieku sadarbības prasmes, lai šos studentus integrētu  gan studiju, gan arī dzīves vidē. Līdz ar to palielinās arī pakalpojumu sniedzēju loks, kam jāstrādā ar jauniebraucējiem un jāpilnveido viņu komunikācijas un pakalpojumu sniegšanas prasmes, jāmācās dzīvot multikulturālā vidē.

V.Korkla min, ka dalībnieki, piedaloties programmā

- pilnveido prasmi sadarboties,
- paplašina zināšanas par migrācijas procesiem ne tikai Latvijas kontekstā, bet arī Eiropas un visas pasaules kontekstā,
- paplašina izpratni par sociālajiem  un psiholoģiskajiem  aspektiem starpkultūru komunikācijā,
- kļūst atvērtāki sadarbībai.

Programma sniedza ieskatu un padomus, kā mazināt šīs grūtības un kādus principus ievērot saskarsmē ar citu kultūru cilvēkiem, lai komunikācija būtu veiksmīgāka.   Dalībnieki ieguva arī informāciju par noderīgiem resursiem darbā ar iebraucēju integrēšanu sabiedrības dzīvē. 

Daudzveidīgā dalībnieku pieredze darbā ar atbalsta sniegšanu trešo valstu pilsoņiem un viņu iekļaušanu Latvijas kultūrvidē bagātināja nodarbības un sniedza vērtīgus ieteikumus kolēģiem, kuri var saskarties ar līdzīgām situācijām.

Programmas turpinājumā tiks plašāk apgūti jautājumi par starpkultūru saskarsmes psiholoģiskajiem aspektiem, Latvijas tiesību normām migrācijas kontekstā, par mediju lomu starpkultūru komunikācijā, kultūras standartiem un vērtībām, profesionālās darbības ētiku darbā ar trešo valstu pilsoņiem u.c.

Arī citās Latvijas vietās tiek uzsākta programmas apguve un turpinātas profesionālas sarunas integrācijas padomdevēju praktikumos.

Foto no semināra.

Izglītības attīstības centra projekts „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” (Nr.PMIF/12/2018/2/01) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu
LearningLatvian3