Medijpratība skolām

Medijpratība skolām

2019.gada augusts - 2020.gada maijs

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2019. gada augusta līdz 2020. gada maijam īsteno projektu “Medijpratība skolām” (Media literacy for schools) Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība.

Izglītības attīstības centrs (IAC) piedāvā pedagogiem apgūt profesionālās pilnveides programmas par medijpratību un kritisko domāšanu. Programmu apguve notiek ASV vēstniecības Latvijā finansēta projekta “Medijpratība skolām” ietvaros. Interesentiem ir iespēja pieteikties līdzdalībai 6h vai 24h programmā. Vairāk par projektu un pieteikšanos lasiet raksta turpinājumā.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sagatavojot pedagogus medijpratības integrēšanai mācību un audzināšanas darbā un veicinot jauniešu medijpratību. Projekta ietvaros izstrādātas divas kursu programmas “Medijpratība mācību un audzināšanas darbā. Ievadkurss.” 6h apjomā un “Medijpratība mācību un audzināšanas darbā. Padziļinātais kurss.” 24h apjomā. Programmas satura tēmas ir kritiskās domāšanas un medijpratības aktualitāte, kritiskā domāšana un medijpratība kompetenču pieejā balstītā mācību saturā, fakti un viedokļi, mediju satura vērtēšana un veidošana, mediji un vērtības u.c. Nodarbības notiek interaktīvā veidā un ir adaptējamas darbam ar dažādu vecumposmu skolēniem. Interesentus aicinām sekot informācijai par tuvākajiem kursu datumiem IAC mājas lapā www.iac.edu.lv vai Fecebook kontā. Par iespējām izveidot kursu grupu Jūsu skolā vai pašvaldībā, sazinieties ar IAC, zvanot 67503730 vai rakstot iac@latnet.lv.

Programmas piedāvājums tapis, apzinoties medijpratības pieaugošo nozīmi sabiedrībā un īpaši jauniešu izglītībā. RSU komunikācijas fakultātes profesore Anda Rožukalne uzsver: “Medijpratība nav automātiski apgūstama. Tā ir aktīvi un nepārtraukti pilnveidojama prasme. (...) Latvijā medijpratības jomā vispirms ir nepieciešams apmācīt tos, kuri mācīs bērnus” (LV portāls 15.01.2019.). Jaunās IAC programmas fokusā ir pedagogu kompetences stiprināšana informācijas kritiskā analīzē un vērtēšanā, metodisko iespēju demonstrēšana, kā iekļaut medijpratības jautājumus dažādu priekšmetu saturā, interešu izglītībā, audzināšanas darbā un projektu pasākumos. Pedagogu loma sabiedrības medijpratības līmeņa paaugstināšanā ir īpaši būtiska arī tādēļ, ka caur skolēniem tiek sasniegtas viņu ģimenes, vecāki un tādā veidā interese par prasmīgu mediju lietošanu tiek aktualizēta plašākā sabiedrībā.

Pirms jaunā mācību gada sākuma, 29.augustā programmu apguva pirmā pedagogu grupa. Pasākumā piedalījās ASV vēstniecības pārstāves Shannon Ritchie, Rebecca Satterfield un Inga Grīnfelde. Preses atašeja Shannon Ritchie akcentēja mediju telpas izmaiņas un mediju lomas pieaugumu mūsdienās, kas nesis līdzi nepieciešamību būt gudriem un prasmīgiem mediju lietotājiem. Nodarbību turpinājumā pedagogi iepazinās ar medijpratības vietu jaunajā izglītības saturā, pētījumiem par sabiedrības un jauniešu medijpratības līmeni, kā arī darbojās praktiski, veicot medijpratības uzdevumus un analizējot to pielietošanas iespējas skolā un klasē. Semināra izvērtējumos dalībnieki uzsvēra šādus ieguvumus – praktiski piemēri, interesanti uzdevumi; idejas audzināšanas stundām, sarunām ar skolēniem un viņu vecākiem; bija ļoti interesanti un domāt rosinoši –ieteikšu citiem; izdales materiāli atvieglos manu ikdienu; daudzpusīgas metodes, kas piemērojamas jebkuram mācību priekšmetam; medijpratības aktualitāte ir neapšaubāma.

Foto no semināra šeit.

2018. un 2019.gadā IAC īstenoja ASV vēstniecības finansētus projektus “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” un “Medijpratības meistarklases pedagogiem”. Vairāk par rezultātiem lasiet šeit. Abu projektu īstenošana apliecināja augsto pedagogu ieinteresētību un motivāciju medijpratības jautājumu apguvē. Tādēļ IAC ir gandarīts par iespēju turpināt šo aktuālo darba virzienu.