Mācīties darot

Mācīties darot

08/07/2020

Pēc projekta “Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI) ievadsemināra 2020. gada 16. jūnijā 12 kopienu komandas no visiem Latvijas reģioniem uzsākušas pilsoniskās līdzdalības prakses izpēti savās dzīvesvietās. Augustā komandas tiksies Vasaras skolā, lai dalītos pieredzē, apgūtu jaunas iemaņas un stiprinātos pārliecībā par spēju ietekmēt sabiedriskos un politiskos procesus.

Būtisks demokrātijas elements ir iedzīvotāju griba un spēja iesaistīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi. Pēdējos gados Latvijas iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte pieaug, īpaši tādās formās kā sociālo tīklu izmantošana viedokļa paušanai un pilsoniskās iesaistes mobilizēšanai, apkaimju iniciatīvas, e-demokrātijas risinājumi un tml. Tomēr kopumā pilsoniskās aktivitātes līmenis sabiedrībā joprojām ir nepietiekams. Pilsoniskās līdzdalības indekss Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropā.[1] Viens no risinājumiem, lai panāktu progresu sabiedrības līdzdalības jomā, ir  radīt iespējas zināšanu un praktiskas darbošanās sinerģijām. LU docents Valts Kalniņš akcentē: “Pilsoniskās atbildības veidošanā būtiska ir aktīvās līdzdalības pieeja. Lai cilvēki apgūtu kompetences un izpratni par sabiedriskajiem procesiem, viņiem ir sabiedriski jādarbojas. (…) Politika ir kolektīva darbība. Lai kaut ko panāktu ir jāatrod domubiedri, sekotāji, citi cilvēki, ir jāiesaistās politiskajā procesā. Līdzdarbojoties rodas izpratne un kompetence kā un ko var panākt.”[2] IAC projektā IzDarI izvēlēta tieši šāda - zināšanās balstīta un uz praktiskas pieredzes iegūšanu orientēta pieeja. Projekts paredz gan mācīšanos, gan esošās līdzdalības prakses izpēti, gan iesaistīšanos reālās pilsoniskās iniciatīvās. Projektā piedalās 12 komandas no dažādiem Latvijas novadiem – Alūksnes, Baltinavas, Gulbenes, Ilūkstes, Liepājas, Līvāniem, Ogres, Pededzes, Preiļiem, Saldus, Ventspils. Katras komandas kodolu veido izglītības iestādes pārstāvji (skolēni, pedagogi), bet komandās līdzdarbojas citi aktīvi kopienu cilvēki. Vairāk par projektu lasiet šeit http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/

 Projekta dizainam izvēlētās kompleksās pieejas aktualitāti apliecina projekta sākumā veiktā mērķgrupas vajadzību izpēte. Kā vēlamākos projekta satura jautājumus komandas nosaukušas pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu īstenošanas metodiku, zināšanas par pilsoniskās līdzdalības veidiem pašvaldību un valsts līmenī, ieteikumus valstiskuma un vietējās piederības sajūtas stiprināšanā, idejas dažādu paaudžu un dažādu kultūru cilvēku sadarbības potenciāla izmantošanā kopējo mērķu sasniegšanai.

Jūnijā notikušajā ievadseminārā komandu pārstāvji iepazinās ar projekta mērķiem, saturisko un kalendāro plānojumu, diskutēja par būtiskākajām mācību vajadzībām un gaidām no projekta. Ierodoties uz semināru, dalībnieki bija izpildījuši mājas darbu – apzinājuši pilsoniskās aktivitātes līmeni un iedzīvotāju iesaistes formas savās pašvaldībās. Izpētes rezultāti stimulēja interesantas un faktos balstītas tālākās diskusijas. Semināra dalībnieki azartiski debatēja par to, kā viņu pašvaldībās veidojas varas un iedzīvotāju sadarbība, cik tā ir efektīva, cik gatavi pilsoniskajai iesaistei ir seniori, jaunieši, kādi faktori veicina vietas pievilcību, iedzīvotāju vēlmi un spēju iesaistīties savas kopienas dzīves uzlabošanā. Kā nozīmīgas problēmas dalībnieki minēja pašvaldību nereti formālo pieeju iedzīvotāju iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā, kā arī grūtības izsekot, vai sabiedrības viedokļi tiešām ir tikuši ņemti vērā. Dalībnieki novērojuši, ka vislielākā iedzīvotāju atsaucība ir līdzdalībai talkās, ziedojumu vākšanā un citās labdarības akcijās. Daudz mazākā mērā cilvēki ir gatavi piedalīties politisko lēmumu ietekmēšanā, izstrādājot politikas priekšlikumus un uzturot regulārus kontaktus ar varas pārstāvjiem savu interešu aizstāvībai. Par būtiskākajiem politisko līdzdalību kavējošiem faktoriem dalībnieki uzskata zināšanu trūkumu, neticību savām spējām ietekmēt politiskos lēmumus, kā arī nepietiekamu kapacitāti domu biedru grupu veidošanā savu interešu aizstāvībai. Semināra teorētiskajā daļā dalībnieki iepazinās ar metodiku dažādu pilsoniskās līdzdalības veidu analīzei. Turpmākajā projekta gaitā komandas vienojušās padziļināti pētīt dažādus līdzdalības veidus - parakstu vākšanu, iedzīvotāju aptaujas, kampaņas, piketus, tikšanās ar varas pārstāvjiem, publiskās debates, politikas iniciatīvu izstrādi u.c. Katra komanda izpētei izvēlējusies vienu līdzdalības veidu. Izpētē tiks aplūkoti gan konkrētā līdzdalības veida teorētiskie aspekti (specifiskais pielietojums, nepieciešamie resursi, izmantošanas efektivitāte un popularitāte), gan analizēti arī praktiskā lietojuma piemēri projekta dalībnieku pašvaldībās. Izpētes rezultāti tiks prezentēti projekta Vasaras skolā augustā. Tikšanās ievadseminārā komandām bija būtiska projekta saturiskās virzības izpratnei, kā arī savstarpējā atbalsta un partnerības grupu izveidei. Izvērtējumos dalībnieki minējuši nozīmīgākos ieguvumus no ievadsemināra: “Nodarbība par pilsonisko līdzdalību – sarežģīta tēma, bet viegli un eleganti. Paldies par šo vieglo sajūtu!”, “Priecājos, ka projektā paredzētas gan mācības, gan praktiska darbošanās. Turklāt dažādu paaudžu cilvēkiem.”, “Ļoti interesanti dalībnieku pieredzes stāsti no pašvaldībām saistībā ar pilsonisko līdzdalību.”, “Aktualizēju savu nostāju vairākos ar pilsonisko līdzdalību saistītos jautājumos.”

Nākamā dalībnieku klātienes tikšanās notiks projekta Vasaras skolā 17.-19.augustā Līgatnes pagasta Ratniekos. Tajā pulcēsies projekta komandu pārstāvji – pedagogi, skolēni un citi aktīvi kopienu iedzīvotāji. Vasaras skolas dalībnieki mācīsies par demokrātijas pamatprincipiem, pilsoniskās līdzdalības nozīmi un iespējām pašvaldību un valsts līmenī, NVO un publiskā sektora sadarbību, indivīdu un kopienu atbildību valstiskuma stiprināšanā un piederības sajūtas veicināšanā. Kopienu komandas iepazīsies ar praktiskiem atbalsta instrumentiem vietējo aktivitāšu organizēšanā – pieejām komandas veidošanā, datu ieguves un apstrādes rīkiem, kritiskās domāšanas paņēmieniem. Vasaras skolā būs iespēja uzzināt arī par reāliem piemēriem iedzīvotāju iesaistē konkrētu pašvaldību darbā. Katra komanda iepazīstinās pārējos dalībniekus ar savu mājas darbu - izvēlētā pilsoniskās līdzdalības veida analīzi. Komandas apgūs metodiku politikas priekšlikumu izstrādei un plānos tālāko līdzdalības praksi vietējās kopienās. Detalizēta līdzdalības pieredzes apkopšana un analīze iecerēta trīs reģionālajos semināros, kuri notiks septembrī.

Projekta aktivitāšu rezultātā tiek sekmēta iedzīvotāju iesaiste kopienu attīstībā, stiprināta valstiskuma apziņa un piederības sajūta, mazināta pilsonisko aktivitāšu reģionālā disproporcija, kā arī uzlabota dažādu paaudžu, etnisko un interešu grupu sadarbība.


[1] Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts (2016.) Pilsoniskā sabiedrība datos: Eiropas Sociālā pētījuma rezultāti. Pieejami: https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/it_062916_nvomemor1.pdf
[2] Ekspertu konsilija “Pilsoniskās atbildības vērtība un cena” slēdziens. Zinātnes Dzīve. 2019.1. Pieejams: http://www.lza.lv/LZA_VestisA/73_1/8_Raita_Karnite.pdf

kopa4

Izglītības attīstības centra (IAC)  projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI) (Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.