Vasaras skola “Izzini, dari, ietekmē” !

Vasaras skola “Izzini, dari, ietekmē” !

31/08/2020 / Ievietoja: IAC

No 2020. gada 17. augusta līdz 19. augustam LU Konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki”  projekta  “Izzini, dari, ietekmē” 12 komandu dalībnieki tikās Vasaras skolā, lai radošā gaisotnē gūtu ierosmes pilsoniskās līdzdalības veicināšanai vietējās kopienās.

Vasaras skolas FOTO galerija šeit!

Vasaras skola pulcināja dalībniekus ar dažādu pieredzi - kopā darbojās dažādu paaudžu dalībnieki, jaunatnes darba organizatori, vietējo NVO darbinieki, aktīvi kopienu pārstāvji un skolotāji.

Vasaras skolas norises vieta Ratniekos iedvesmoja atskatīties vēsturē un izcilā personības darbības piemērā – Roberta Hirša atbildībā par līdzcilvēkiem un nesavtīgā vēlmē darīt labu sabiedrībai. Pārdomas par izvēlēm, savas rīcības sekām un ietekmēm uz savu un citu cilvēku dzīvi rosināja vēsturnieka Mārtiņa Mitenberga stāstījums par pilsonisko līdzdalību vēsturiskā aspektā.

Dodoties uz Vasaras skolu, katra projekta komanda bija veikusi rūpīgu sagatavošanās darbu, izpētot un analizējot kādu savā dzīvesvietā praktizētu pilsoniskās līdzdalības veidu. Nodarbību vadītājas IAC ekspertes Ingūnas Irbītes iedvesmoti, dalībnieki uz telpiskiem objektiem spilgtā un pārskatāmā veidā atspoguļoja gan teorētiskus secinājumus par pilsoniskās līdzdalības formām, gan praksē balstītas  pārdomas, kādas prasmes un resursi  nepieciešami, lai aktivitātes tiktu īstenotas, gan arī vērtējumus, vai mērķi tika sasniegti un kas to ietekmēja. Aizrautīgi tika stāstīta pieredze, kā tika organizēts sarunu festivāls, kā notika  tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, kā vāca parakstus pilsētas apbūves plānu mainīšanai, kā tika organizēts jauniešu labdarības koncerts, kā iedzīvotāji piedalījās aptaujā par novada zīmola izstrādi, kā tika izstrādāta likumdošanas iniciatīva par skolēnu minimālo skaitu pierobežas skolās, kā attīstījās un praksē tika īstenots plāns par jauniešu mājas izveidi u.c.

Praksē īstenotās pilsoniskās līdzdalības aktivitātes dažādās Latvijas vietās  rosināja diskusijas, kā vietējā līmenī efektīvāk iesaistīties sabiedrības dzīves uzlabošanā un kā pilnvērtīgāk izmantot sabiedrības iespējas sadarboties ar vietējās varas īstenotājiem. Dalībnieki atzina, ka ideju apmaiņa deva ticību un pārliecību pilsoniskās sabiedrības spējai rīkoties un reāli ietekmēt norises līdzās.

Pilsoniskās līdzdalības vietējās prakses izpētes apkopojumi tika tālāk izmantoti, apgūstot pilsoniskās līdzdalības programmu “Izzini, dari un ietekmē”. Nodarbībās kopā ar Dainu Zelmeni un Ingūnu Irbīti dalībnieki iepazinās ar 6 soļu pilsoniskās līdzdalības metodiku, kas atklāj, kā īstenojama publiskā politika vietējā līmenī. Pirmajā solī tika identificētas problēmas vietējās kopienās, kuras dalībnieki atzina par aktuālām un kuru mazināšanā atbildīgas ir dažādas vietējās varas institūcijas. Dalībnieku redzeslokā bija plašs risināmo jautājumu loks, piemēram, sporta nodarbībām piemērotas vietas ierīkošana pašvaldībā, bojāto skulptūru atjaunošana pagasta parkā, drošas peldvietas izveide pilsētā, jauniešu atpūtas vietu iekārtošana, skolas radio izveide, apkārtnes labiekārtošana u.c.

Otrajā solī tika identificēti cilvēki, kuri ir atbildīgi par problēmas risināšanu un kuri no izveidojušās situācijas cieš, tāpat tika izvērtētas arī citas ar problēmu saistītās puses. Trešajā plānošanas solī tika vērtēts, kā pierādīt problēmas mērogus, kā vākt datus un kā argumentēt nepieciešamību problēmu risināt. Šī soļa veikšanā ļoti noderīgas bija  zināšanas par aptauju un interviju metodēm, par jautājumu veidošanu un datu analīzi, kas tika gūtas nodarbībā, ko vadīja socioloģe, SIA “AC Konsultācijas” projektu direktore Kristīne Vībane. Ar datu vākšanu un problēmas izpēti projekta komandas turpinās darboties savās dzīvesvietās rudenī.  

Ceturtajā plānošanas solī tika sagatavots priekšlikums problēmas risinājumam. Priekšlikumu ideju sagatavošanā iedvesmojoša bija Valmieras novada fonda projektu koordinatores Gundegas Siliņas pieredze par daudzveidīgiem risinājumiem dzīves uzlabošanā Valmieras novadā. Sagatavotajos plānos bija idejas, kas darāms gan atbildīgajām amatpersonām, gan arī idejas, ko varētu darīt paši iedzīvotāji, lai mazinātu kādu problēmu, piemēram, tika apliecināta gatavība pašiem iedzīvotājiem iesaistīties talkās, brīvprātīgajā darbā.  

Piektajā un sestajā plānošanas solī tika sagatavots sabiedrības informēšanas plāns par sagatavoto priekšlikumu vai iniciatīvu un izvērtēta plānošanā gūtā pieredze.

Vasaras skolā apgūtā līdzdalības metodika un uzsākto priekšlikumu tālāka izstrāde tiks turpināta 12 kopienās turpmākajos mēnešos. Reģionālajos semināros dalībnieki tiksies, lai iepazīstinātu ar savāktajiem pierādījumiem un sabiedrības informēšanas plānu.

Vasaras skolā īpaši emocionāla un sirdis uzrunājoša bija tikšanās ar mūziķi Kārli Kazāku. Viņa stāstījums par to, cik bagāti un daudzveidīgi esam ar savu valodu un tradīcijām, ļāva gan ar joku, gan nopietni ikvienam paraudzīties uz sevi un savām saknēm. Kopīgi dziedātā dziesma “Pie Dieviņa gari galdi” izskanēja kā apliecinājums ticībai, ka visi kopā esam piederīgi Latvijai un savai vietai.

Par to, kā piederību savai vietai stiprināt un savu dzīvesvietu darīt redzamāku sabiedrībai, Vasaras skolā rosināja domāt vietu attīstības eksperts Āris Adlers. Izskanot Vasaras skolai, ar radošas aktivitātes palīdzību, dalībnieki uz savu dzīvesvietu paraudzījās caur simbolisku žurnāla “Nacionālā Ģeogrāfija” dzelteno logu, izceļot vietas, kas līdz šim bijušas mazāk pamanāmas.

Izvērtējot trīs Ratniekos aizvadītās dienas, dalībnieki minēja:

  • Lieliska iespēja praktiski darboties un saņemt atbalstu.
  • Gan formālā, gan neformālā gaisotnē iespējama domu apmaiņa. Jaunas idejas paziņas, jauni skatu punkti. Uzklausījām, iepazinām 12 dažādus stāstus par 12 dažādām unikālām vietām Latvijā.
  • Visas dienas bija saplānotas ar izglītojošām aktivitātēm, kurās gūt varēja ne tikai pieredzi un zināšanas, bet arī prieku un gandarījumu. Skaidri, strukturēti, saturs atklājas pakāpeniski, visi lektori it kā viens otru papildināja.
  • Ļoti pārdomāts un sabalansēts saturs, kur gūst gan praktiskās, gan emocionālās lietas.
  • Viss vasaras skolas saturs veidoja vienu kopainu un kopīgu izpūtu. Katra nodarbība paplašināja citu.
  • Ļoti ļoti ļāva ieskatīties Latvijā - nosargāsim, ko pilnveidosim.
  • Paplašināju savas zināšanas ne tikai par to, kas ir vietas piederība plašākā nozīmē, bet arī par to, cik mēs tomēr Latvijā esam atšķirīgi. Deva iedvesmu jaunam darba cēlienam.

Projekta komanda izsaka pateicību visiem Vasaras skolas dalībniekiem par pozitīvo enerģiju, iedvesmu un kopā būšanas prieku.

Uz tikšanos reģionālajos semināros!

 

kopa4

Izglītības attīstības centra (IAC)  projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI) (Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.